digi

Eelmisel õppeaastal läbi viidud digilõimingutunnid olid suureks väljakutseks kõikidele õpetajatele, sest kasutades erinevaid digivahendeid ja õppekeskkondi tavalistes õppetundides tuli koostöös kolleegidega omakorda lõimida mitut õppeainet. Teostatud projekti kokkuvõtetest selgus, et tagasiside nii õpetajatelt kui ka õpilastelt oli valdavalt positiivne. Kõige rohkem meeldis koostöö, uute keskkondade õppimine, kolleegide huvitavad mõtted ja õpilaste motiveeritus. Sellest innustatuna otsustasime sarnaselt jätkata ning teoks sai järjekordne sisukas õpilugude projekt.

digi1 

Nüüd seadsime eesmärgiks tasapisi viia digilõimingutunnid juba püsivalt sisse õppekavasse. Oluliseks pidasime näidata õpilastele, et nutiseadmed ning erinevad netikeskkonnad pole mõeldud mitte ainult meelelahutuseks, vaid on suureks abiks teadmiste omandamisel.

Eelmisel aastal moodustasid grupijuhid 3-liikmelised õpetajate koostöögrupid  ja iga meeskond andis vähemalt kaks lõimingutundi, rakendades sobivaid digivahendeid. Sel aastal anti lihtsalt mõned juhtnöörid tegutsemiseks: osalema pidid kõik aineõpetajad vabalt valitud gruppides, kusjuures ühes õpiloos pidi osalema vähemalt kaks õpetajat. Siduda oli vaja vähemalt  kaks ainekava ning lähtuda tuli õpilaste digipädevustest. Vabad käed olid teema valikul, tundide arvu, digivahendite kasutamisel ja üleseehituse loomisel.

Kokku loodi kuue kuu jooksul kõikides kooliastmetes  kuusteist erineva mahu, sisu ja kireva digivahendite valikuga huvitavat õpilugu: 

I kooliaste: Vahva vastlapäev, Rahvakalendri talvised tähtpäevad, Tervislik toitumine- mida me sööme?, Raamatukogutund

II kooliaste: Liivatehnikas kindakirjad, Eesti aastaajad, Kodulugu, Tehted kümnendmurdudega. Mängu loomine Scratch keskkonnas, Eesti luules ja laulus, QR Koodi jooksuetteütlus.

III kooliaste: Ettevõtlik matemaatiline eesti keel, Robootika matemaatikatunnis, Alkohol ja inimene.

IV kooliaste: Digiõppevara, Naftareostuse likvideerimine, Kirjandussaade "Kirjandusvaht" A. Kivi teose "Seitse venda" alusel.

 

Kõikide õpilugudega saab tutvuda sellel Padlet veebitahvlilil

Kevadel korraldatud digilõimingu mõttekojas tagasisidet tehes tõid õpetajad vaatamata tundide ettevalmistamise ajamahukusele jällegi välja valdavalt positiivset: õpetajate meeskonnatööoskuse ja ajaplaneerimise parenemine, õpilaste loovuse avardumine ning motivatsiooni tõus, digipädevuste areng nii õpilastel kui ka õpetajatel. 
 
Kahel õppeaastal teostatud projektid andsid suure tõuke olla innovaatilised ning juba järgmisest õppeaastast lõimida informaatikat II-III kooliastmes kooli õppekava teiste  ainetega.
 
Suured tänud kõikidele projektis osalenud õpetajatele ning loodetavasti jätkuvad sarnased digilõimingutunnid meie koolis edaspidigi. 
 
 
 
Mai Teetlok
 
õppejuht
 
 

 

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 203 külalist ja 0 liiget