plakat1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koostöö TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja sealse õppejõu Katrin Nielseniga sai alguse tegelikult meie kooli muukeelsete õpilaste eesti keele tugiõppest, millest kasvas edasi suurem projektitegevus "Kes ma olen" ning  käesoleval õppeaastal ei piirdutud enam kahe õppeasutuse koostegemistega meie kooli ruumides, vaid püüti kaasta kogu linna. 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi koolipere jaoks hakkas tavaliselt alanud 45.koolinädal kulgema hoopis teises rütmis. Siinkohal suur tänu kooli juhtkonnale, õpetajatele ja kogu kooliperele mõistva suhtumise ja abi eest, sest sündmusega seotud tegevused lõid sassi tunniplaani ja kõik muud koolipäeva tavategemised. Alates teisipäevast saabusid meile majja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia II ja III kursuse loovpedagoogika tudengid, kellega koostöös püüti meie kooli 7.-10.klasside õpilastele tutvustada natuke draamaimprovisatsiooni tagamaid.  Soov oli pakkuda koolinoortele erinevaid draamamänge, töövõtteid ja tehnikaid, mis soodustaksid meie kooli õpilaste eneseväljendust ja omavahelist suhtlemist. Läbi erinevate tegevuste said õpilased teada enda tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest, infot oma käitumiste ning hoiakute kohta. Miks on vajalik üksteist kuulata, milline suhtlemine viib üksteise mõistmiseni, olgu selleks eakaaslane, lapsevanem, inimene koolikeskkonnast või kogukonnast. Tundub, et tegevused täitsid oma eesmärgi, sest tagasiside noortelt oli üldjuhul positiivne, kuigi üksikud noored arvasid teisiti. Aga niipalju kui on inimesi, on ka eriarvamusi, aga üldmulje oli hea.
Kuid kolmapäevast algas Kohtla-Järvel kolmepäevane konverents: "Draama ühendab inimesi: kool ja kogukond", mis kutsus kokku noored teatrihuvilised, draamapraktikud Eestist ja maailmast, teatripraktikate uurijad ning kohalikud kultuuriseltsid.
Esimesel päeval toimunud noorte teatrikonverents, oli suunatud Kohtla-Järve ja selle lähilinnade kooliõpilastele. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilaste koostööna kujunes konverentsi sisu noortelt noorele meetodil.  
Algas teistmoodi koolipäev: I kooliastme õpilastele tutvustati erinevaid mänge, mida vahetunnis koos sõpradega ja miks mitte ka mitte tundides mängida saaks. II kooliastme õpilased suundusid IV korrusele, kus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvijuhi eriala üliõpilased viisid läbi erineva sisuga töötube. 7.-8. klassid said osa Lille Maja foorumteatri etendustest raamatukogus, millega pöörati tähelepanu noorte mõttemaailmale ja olukordadele, kus tavaelus peaks sekkuma igaüks nii lapsevanem, õpetaja kui ka kaasõpilane. 
konverentsParalleelselt eelkirjeldatuga kogunesid 9.-12. klasside õpilased aga aula noorte konverentsile. Meie kooli 12. klassi õpilased Karlis Sootalu ja Nikita Ojamäe olid selle ürituse moderaatoriteks. Kuulati õpilaste ja üliõpilaste rakendusteatri teemalisi ettekandeid õpilas- ja üliõpilasuurimustest, saadi teada draamapedagoogikast ja muust põnevast noorte rakendusteatri maastikul ning vaadati monoetendust. Elevust tekitas meie naaberkooli,  Kohtla-Järve Vene Gümnaasiumi teatrihariduse ettekanne ja koolinoorte etüüdid. Konverentsi ettekannete järel suunduti erinevatesse töötubadesse, et avastada endas draamaimprovisatsioonivägi. Pärast võimalusterohket kogemust kohtuti taas aulas. Päev oli emotsiooniderohke, väsitav, kuid omamoodi ennast hariv.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilastega ning õpilasesinduse presidendi Diana Droboti eestvedamisel kulges päev põneva meeskonnatööna. Dianale appi tulnud õpilastest koosnev Järve korraldusmeeskond sai oma võimeid proovile panna igas valdkonnas, keegi omas moderaatori rolli, keegi võttis vastutuse jäädvustada päev pilti ja filmi - tegevust jätkus terveks päevaks ja noored said suurepäraselt hakkama.
Teisel päeval, 10. novembril toimus täiskasvanuile suunatud rakendusteatri konverents Kohtla-Järve Kultuurikeskuses ja Vahtra Loomekeskuses. Pärast konverentsi ettekandeid suunduti Vahtra Loomekeskusesse erinevatesse töötubadesse, kuid üks töötuba viidi läbi ehedas koolikeskkonnas teemal “Draamavõtted emakeeletunnis”. Rõõm on tõdeda, et meie kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ilme Hallik, kes leiab erinevaid viise eesti keele õpetamiseks, sai ainulaadse võimaluse oma põnevaid tegemisi laiemale üldsusele tutvustada. Töötoas osalejatele oli meeldivaks üllatuseks meie noorte õhinapõhine kirjandusteose tutvustamine läbi draamavõtete. See ongi meie kooli õpilaste jaoks tavaline olukord eesti keele või kirjanduse tundides, sest ega õpetaja Ilme pelgalt kirjandusteose läbilugemisega piirdu, ikka leiab ta midagi põnevat, et teose sõnum iga õpilaseni jõuaks. Ja keeleõppeks on draamavõtted üheks parimaks abivahendiks.ilmega
Teise konverentsi päeva lõpetas ühine koosolemine Põlevkivimuuseumi Valges Saalis. Seekordse sündmuse korralduse eest vastutas meie kooli vilistlane Triinu Teppe, kes hetkel õpib TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Õhtut juhatas Nikita Ojamäe, esines Diana Drobot, Ida-Virumaa Tatari Kultuuriühing tutvustas oma rahvuskööki ja meie kooli teine vilistlane Ainikki Seppar, kes samuti on seotud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga, tegi ilusa etteaste oma tantsutrupiga. Oli taas tore midagi ühist korda saata koos praeguste ja endiste õpilastega. Noortel avanes suurepärane võimalus oma võimeid proovile panna, nimelt said gümnaasiuminoored hea keelepraktika, kui pidid Tatari seltsi tutvustuse vene keelest inglise keelde tõlkima, kuna õhtut külastasid rakendusteatri konverentsi draamapraktikud Suurbritanniast, Soomest, Hispaaniast, Palestiinast ja Eestist ning nendega õhtul loodud side kandus üle järgmisesse päeva, kus noored juba tõlkidena töötubades toimetasid.
Kolmas päev algas tunniajase bussiekskursiooniga mööda Kohtla-Järve linna ja giidiks oli meie kooli 3. klassi õpilane Alex Rohesalu. Alex viis ekskursiooni väliskülalistele läbi küll eesti keeles, kuid TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi ja konverentsi üks korraldajatest Grete Kungla tõlke abil saadi teada, kui põnev on tegelikult Kohtla-Järve linn. Ekskursiooni lõpppunktiks oli meie koolimaja, kus kella 10.00-15.00 toimus koolipere perepäev, mis seekord kandis nimetust Kultuurikatel.katel
Olles pilootkoolina projektis „Koosõppiv kool“ soovisime käesoleva sündmusega pöörata tähelepanu erinevatele rahvuskultuuridele, sest meie koolipere on mitmekultuuriline pere.
Liikudes ringi Järve gümnaasiumi koolimajas said kohalviibijad ülevaate Ida-Virumaal toimetavatest kultuuriseltsidest, sealsetest inimestest ja nende tegemistest.  Kohalikke organisatsioone esindasid sel päeval  Ida-Virumaa Tatari Kultuuriühing, Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts  BEZ, Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts, Ukraina Kaasmaalus "Dva Koljorõ". Eesti kultuuri tutvustas Kiikla rahvamaja laulu- ja näitering Käbid ja Kännud  ja Narvast külastas meie sündmust Vene kogukond RUSITŠ. Etteaste oma tegemistest tegid ka Eesti kirjameeste Ühenduse RUSSKOJE SLOVO eesti poeesia luuletajad-tõlkijad. Aitäh Ida-Virumaa kultuuriseltsidele, et teadvustasite meie kooliperele, kui oluline on rahvuskultuur. 
Lisaks Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis avatud rahvusseltside töötubadele, teostasid töötube  ka konverentsi draamapraktikud: Simon Poole'i ettekanne teemal "One Step Beyond: Further insights into perambulography" ("Samm väljapoole: sügavam sissevaade preambulograafi”) Elisa Ballardini ja David Martinezi töötuba teemal "Body memories" ("Kehamälu"). Aulas sai TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid poolt loodud koolisisesel matka- ja seiklusrajal seigelda ning Maanteeametist teostas Katrin Kärner –Rebane esitluse teemal "Mobiiliga või ilma: kas on võimalik teha kahte tähelepanu nõudvat tegevust ühekorraga ja veatult?" Avatud oli  ÕF kohvik "Buffik" ning toimus heategevuslik laat, milles osalesid suures osas meie kooli aktiivsed ja ettevõtlikud lapsevanemad koos oma lastega. Laadalt saadud tulu läheb kooli ronimisseina soetamiseks. 
Külastajaid oli küll oodatust vähem, kuid tore näha laupäeva hommikul külastajate seas oma koolipere peresid, kolleege, õpilasi, hoolekogu esimeest, väliskülalistest draamapraktikuid, konverentsil oslaejaid. Eriti tore oli näha isasid, kes oma lastega laupäeva hommikut kooli veetma tulid. 
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi Kultuurikatel sai teostatud ja võib lugeda kordaläinuks, sest ainult koostöös korraldame kogukonda ühendavat, mitmekultuurilist ja rahvusvahelist sündmust oma koolis, oma kodukohas. Algus on tehtud.
Kõigest kirjutatust saad ülevaate meie kooli pildigaleriis.
 
aitahh
 
Aitäh, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, kui meie kooli poolt tituleeritud Aasta hariduse sõber 2017, et andsite meie kooliperele võimaluse end teostada ka rahvusvahelise sündmuse valguses. Kogemusõpe on parim õpe! Rõõm on tõdeda, kui õpetajate õpetatu on näha õpilaste saavutustes ja õpilaste koolis omandatud teadmised leiavad rakendust ka väljaspool oma klassiruumi. 
 
Suur-suur tänu ka Sulle, kes Sa aitasid kaasa kogu käesoleva sündmuse õnnestumisele. 
Arvan, et tead, keda ma mõtlen!
Jah, just Sina olid see,
kes ulatas meile abikäe!
 
Loo pani kokku
Vaili Viirlaid 
huvijuht
Kohtla-Järve Järve Gümnaasium
 

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 108 külalist ja 0 liiget