Kohtla-Järve Algkool ehk rahvasuus tuntud Kooliküla (ka Pavandu) algkoolina ehitati aastail 1921-1922. Tollal ehitati peamiselt baraki tüüpi elamuid, niisugusena valmis ka koolimaja, mis paiknes naaberkaevandusse suunduva raudteeharu ääres. 12. septembril 1922 vaatas kaevanduse arst doktor Rinne selle maja üle ja leidis, et see vastab ajutise koolimaja tervishoiunõuetele.

Kooli rajamise initsiatooriks sai 1921.a. tööd alustanud Kohtla-Järve kaevanduse haridusselts, mille eesotsas seisis tuntud keemik Karl Luts.

12. septembril 1922.a. esitaski Riikliku Põlevkivitööstuse Kohtla-Järve kaevandus Viru Maakonna haridusosakonnale taotluse registreerida kaevanduse 4-klassiline algkool. Juba 5. septembril pandi ametisse kooli juhataja Georg Juht, kes küll 2. oktoobril 1922 omal soovil sellelt kohalt lahkus. Miks? Sellele küsimusele ei ole seni ajani keegi osanud vastata. Tema koolijuhatamise aeg jäi nii lühikeseks, et teda pole jäänud ühelegi fotole.

Viru Maavalitsuse haridusosakonna kirjas Riiklikule Põlevkivitööstuse Kohtla-Järve kaevanduse juhatajale 15. novembrist 1922 teatatakse, et kool on registrateeritud.

Alguses avati kolm klassi ja kooli hakkas ülal pidama kaevandus. Õpetajate palkadest maksid Viru maavalitsus ja Kohtla-Järve kaevandus kumbki poole, ruumide, elektri ja kütte eest tasus kaevandus.

5. oktoobril 1922 sai kooli juhatajaks Herman Kriisa, kes oli lõpetanud Jõhvis ministeeriumi kooli juures asuva pedagoogilise klassi ja omandas õpetajakutse Peterburi IV gümnaasiumis. Kooli õpetas ta eesti ja vene keelt, matemaatikat, looduslugu, joonestamist ja poistele võimlemist ja tööõpetust. Oma igapäevases koolitöös juhindus ta selleaegsetest õppekavadest, milles pearõhk asetati eesti keelele, rahvaloomingu, kirjanduse ning kodanikuõpetuse tundmaõppimisele. Tema eesmärgiks oli laste kehaline ja vaimne arendamine, püsivate teadmiste ja oskuste andmine, Eesti Vabariigile töökate kodanike kasvatamine. 1923/24. aasta statistilisel teatelehel on märgitud, et koolis on neli klassikomplekti 126 õpilase ja nelja, hiljem kuue õpetajaga.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12