Kool ja õpetajad

1939. aasta septembris alustati õppetööd uues äsjavalminud koolimajas.

Kui 1997. aastal valmistasime ette kooli 75. juubeli tähistamist, otsustasime ajalookonverentsil käsitletavad teemad pühendada Kohtla-Järve kaevanduse Algkooli ajaloole. Järgmisel aastapäeval, meenutasime oma uurimustöödes aastaid 1939-1971. Konverentsiks koostatud ettekanded tuginesid peamiselt vilistlaste mälestustele. Kooli muuseumis on arhiivteatis, milles on kirjas, et 1971. aastal vahetult enne Katse tänava koolimajja kolimist, hävitati 828 säilitusühikut. Mis on põlemise põhjus ja milliste säilitusühikutega tegmist oli, me ei tea. Ainus võimalus olnut talletada oli niisiis vilistlaste mälestusi küsida. Ja nii me tegimegi: saatsime vilistlastele küsimustiku ja võtsime tagasi saadud vastused uurimustöödesse kokku. Siinkohal veelkord suur tänu kõigile, kes olid valmis meiega oma mälestusi jagama, aidates nii kaasa kooli ajaloo säilitamisele. Kõik Teie abiga kirjapandu on kooli muuseumis ja on kättesaadav kõigile huvilistele.

I lennu vilistlane (1949) Vilma Veideman (Karo) kirjutab oma mälestustes „Minu koolilugu”. Foto Vilma Karo (Veideman) isiklikust kogust.

1939./40. õppeaastal tegutsesid agaralt ka kodutütred ja noorkotkad.


edasi >>