Alusdokumendid

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2022/23 Õ. A
Koolivormi statuut 12.06.2020
Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord 28.01.2021
Lisa 1 TUNNIPLAAN
Lisa 2 ÕPPETÖÖ KORRALDUS TALVISEL PERIOODIL
Lisa 3 RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUS
Lisa 4 ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
Lisa 5 TÖÖVIHIKUTE SOETAMISE JA REALISEERIMISE KORD
Lisa 6 KOOLIKAPPIDE KASUTAMISE KORD (EI KEHTI)
Lisa 7 TOITLUSTAMISE KORD
Lisa 8 TÖÖTAJATE TEGEVUS ÕPILASTE EVAKUEERIMISEL HÄIREOLUKORRAS
Lisa 9 ÕPILASTE MÕJUTAMISE KORD
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2016-2018
Andmekaitsetingimused 03.10.2019
Kohtla-Järve Järve Kooli vastuvõtutingimused ja -kord 28.02.2023
Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 27.05.2021
Järve Kooli töökorralduse reeglid 20.11.2020
Tuge vajavate õpilaste õppekorraldus Järve Koolis 17.09.2019
Järve Kooli arenguvestluste läbiviimise kord 17.09.2019
Järve Kooli õpilaste hindamise kord 26.06.2020
Järve Kooli palgakorralduse põhimõtted 19.02.2020
Korraldus nr 52 Jarve Kool palgakorraldus 19.02.2020
Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 17.09.2019
Arvutite kasutamise kord 28.10.2019
Hädaolukorra lahendamise plaan 22.09.2020
Infosüsteemi kasutamise kord 09.04.2020
K-Järve Järve Kooli distantsõppe korraldus ja ONLINE tunnis osalemise reeglid 10.12.2021

Põhikooli õppekava, ainekavad

Põhikooli õppekava 28.01.2021
Lisa 1 Eesti keel ja kirjandus
Lisa 2 Võõrkeeled
Lisa 3 Matemaatika
Lisa 4 Loodusained
Lisa 5 Sotsiaalained
Lisa 6 Kunstiained
Lisa 7 Tehnoloogia
Lisa 8 Kehaline kasvatus
Lisa 9 Valikaine "Informaatika"
Lisa 10 Valikaine "Ettevõtlusõpe"
Lisa 11 LÕK valikaine "Informaatika"
Lisa 12 LÕK valdkond "Tehnoloogia"
Lisa 13 Valikaine  " I kooliastme digitund" 

Õigusaktid
Haridusseadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Riigieksamite, põhikooli eksamite ja tasemetööde ajad
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Loovtööd

Põhikooli loovtööde juhend 18.12.2020
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2023. aastal põhikooli lõpetajatele 28.03.2022
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2024. aastal põhikooli lõpetajatele 
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2025. aastal põhikooli lõpetajatele 08.02.2023

Loovtöö vormistamise juhend Word´is 

Avalduste ja taotluste vormid
Järve Kool ringkäiguleht koolist lahkujale
Taotlus puudumiseks
Meelespead
Esimese klassi meelespea
Netikett 28.09.2011