Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord (uuendamisel)

KINNITATUD
Kohtla-Järve Järve Kooli
direktori kk 1.1-3/69
28.01.2021

Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 ja 2 alusel.

1. ÜLDOSA
1.1 Kohtla-Järve Järve Kooli (edaspidi kooli) õpilaste ja õpetajate käitumist reguleerivad üldinimlikud eetika-, moraali- ja käitumisnormid, käesolev kodukord, kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused ja nende alusel välja antud õigusaktid.
1.2 Kooli õpilased, õpetajad ja töötajad on igas olukorras viisakad, hoolivad, sõbralikud ja nõudlikud nii enda kui ka teiste suhtes.
1.3 Koolis austavad kõik õpetajad, töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Õpilane on koolis viisakas ja lugupidav ning tervitab kõiki.
1.4 Õpilaste probleemide ja küsimuste esmane lahendaja on aine- või klassiõpetaja.
1.5 Kõik kooli õpilased ja õpetajad osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel, vabariigi aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel.
1.6 Õpilasi esindab koolis õpilasesindus või lapsevanem (hooldaja).
1.7 Igale õpilasele väljastatakse tasuta kooli logoga õpilaspilet. Õpilane esitab kooli astudes ühe foto õpilaspileti jaoks. Õpilaspileti kaotamise korral esitab lapsevanem kooli direktori nimele avalduse, mille alusel väljastab kool 3 tööpäeva jooksul duplikaadi. Lapsevanem kompenseerib duplikaadi maksumuse vastavalt õpilaspiletite trükkimise kulule.

2. KOOLIPÄEVA ALGUS JA LÕPP
2.1 Koolimaja avatakse kell 6.30 ja suletakse kell 21.30 (välja arvatud erakorralised suured üritused). Õpilased tulevad kooli hiljemalt 10 minutit enne õppetöö algust. Õppetunnid algavad kell 8.30 ja lõppevad vastavalt kinnitatud tunniplaanile. Päevakava, tunniplaan ja selle ajutised muudatused on õpilasele ja lapsevanemale kättesaadavad kooli kodulehel. Distantsõppe ajal kehtivad olukorrast lähtuvad reeglid.
2.2 Üleriided ja jalanõud hoiustatakse garderoobis. Õpilaste, õpetajate ja töötajate kadunud asjade eest kool varalist vastutust ei võta. Isiklike asjade säilimise eest vastutab õpilane, õpetaja või töötaja ise.
2.3 Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Igapäevased juhendatud õppetunnid toimuvad koolis, väljaspool kooli online-keskkonnas või ekskursiooni ja õppekäiguna vastavalt tunniplaanile (kodukorra Lisa nr 1). Kooli juhtkond võib korraldada õppetunde e-õppena ja koostöös Terviseametiga ka distantsõppel, kui on tagatud õppetulemuste samaväärne saavutamine.
2.4 Koolis on hea tava, et õpilane ei hiline tundidesse. (Lisa nr 9 mõjutamise kord)
2.5 Koolis on heaks tavaks, et õpilased ei lahku õppetöö ajal põhjuseta koolist.
2.6 Distantsõppe perioodil kehtivad kogu kooliperele distantsõppe korralduse ja online- tunni reeglid distantsõppe korraldus Järve Koolis.

3. ÕPPETÖÖ
3.1 Õppetund (loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, õppekäik) kestab üldjuhul 45 minutit, ning vaheldub 10 – minutilise vahetunniga. Söögivahetunni pikkus on 20 minutit, koolis on kaks söögivahetundi.
3.1.1 Distantsõppe ajal selgelt eesmärgistatud ja juhendatud online-tunni pikkus on kooskõlas ministeeriumi ja terviseameti soovitustega ja lähtub õpilaste vanusest. Vahetult juhendatud tunnid on ülekaalus, võrreldes iseseisva õppe mahuga.
3.1.2 Kool võib õppekava üldpädevuste saavutamisest lähtudes ja õpilaste oskuste arendamise ja vastutustunde kasvatamise eesmärgil õppeaasta jooksul rakendada üldtööplaanis planeeritud iseseisva õppimise päevi ehk e-õppe päevi, millest teavitatakse õpilasi, õpetajaid ja lastevanemaid vähemalt 3 tööpäeva ette.
3.1.2.1 E-õppe päeval viibivad õpilased kodus, ülesanded edastatakse õpilastele hiljemalt 1 päev ette. Kool võimaldab eelregistreerunud õpilastele e-õppe päeval ülesannete lahendamise kooli arvutiklassis täiskasvanu järelevalve all. E-õppe päevadel õpilaste toitlustamist ei toimu. Õppetöö keskkonnad ja vormid valib kool.
3.2 Talvel sõltub õppetöö ilmastikutingimustest (vt Lisa 2).
3.3 Koolis on hea tava, et mobiiltelefon on koolipäevadel kõikidel õpilastel ajavahemikus kella 8.15-15.00 hääletu ja koolikotis. Selles ajavahemikus õppetunni ajal ega vahetunnis telefonile ei vastata, ei tehta väljuvaid kõnesid ega saadeta sõnumeid, ei surfata internetis, välja arvatud juhul, kui õpetaja on selleks loa andnud.
3.4 Õpilaste hindamine ja hindamisest teavitamine toimub vastavalt Järve Kooli hindamise korrale (sh kokkuvõtva hinde kujunemine, kokkulepitud põhimõtted, kuidas ja millal teavitatakse korraldusest ja hinnetest).
3.5 Koolis on hea tava, et enne õppetunni algust visatakse kasutatud närimiskumm prügikasti.
3.6 Õpilane kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja õpilase kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest ja järgib Kooli raamatukogu korda (vt Lisa 3).
3.7 Kooli õpilane ei filmi ilma loata õpetajaid või kaasõpilasi ega avalda Internetis (sh e-kirjades) sotsiaalmeedias ega mobiiltelefoni vahendusel teiste inimeste kohta halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid.
3.8 Koolil on õigus ajaloolise jäädvustamise eesmärgil pildistada ja filmida kooli sündmusi. Fotod säilitatakse kooli arhiivis, kasutatakse kooli ajalooga seotud väljaannetes.
3.9 Õpilastel ja töötajatel on õigus loobuda pildistamisest ja salvestustest, teatades sellest eelnevalt ürituse korraldajale ja lahkudes ürituse foto pildistamiselt.
3.10 Kooli aulas ja lugemissaalis toimuvad üritused on avalikud üritused, millel osaledes tuleb arvestada filmimise ja pildistamise võimalusega. Kool jagab ürituste infot, sh fotosid kooli kodulehe fotogaleriis, kooli ajalehes Coolileht ja kooli sotsiaalmeedia-kontol. Kool lähtub Järve Kooli andmekaitsetingimustest (kinnitatud 03.10.2019, kk nr 1.1-3/22).
3.11 Kool avalikustab kooli kodulehel kooli lõpetanud vilistlaste nimekirjad. Veebilehel on vastav märge, kuhu pöörduda juhul, kui vilistlane soovib oma nime eemaldamist kooli kodulehelt vastavalt andmekaitseseadusele.
3.12 Õpilasel on keelatud lõhkuda kooli vara ja segada kooli IKT vahendite tavapärast tööd. Kool võimaldab õpilastel ja lastevanematel tasuta Stuudiumi-keskkonna kasutamist ja loob õpilastele nimelised kontod eesnimi.perenimi@jarve.edu.ee. Õpilased ja töötajad lähtuvad oma tegevuses koolis kinnitatud kordadest – Järve Kooli Arvutite kasutamise kord on kinnitatud 29.10.2019, kk nr 1.1-3/27 ja Infosüsteemi kasutamise kord (kinnitatud 09.04.2020, kk nr 1.1-3/97).
3.13 Vahetund on puhkuseks – ei häirita kaasõpilasi ega õpetajaid. Vahetunni ajal tuulutatakse klassi, õpilane lahkub üldjuhul klassist, klassis on lubatud viibida aineõpetaja loal. Õpilane ei istu põrandal, treppidel ja aknalaudadel, ei takista muul moel kaasõpilaste liikumist.
3.14 Kui õpilane rikub ainetunnis pidevalt korda, on õpetajal õigus õpilane tunnist kõrvaldada. Tunnist kõrvaldatud õpilane saadetakse õpetaja antud iseseisvale tööle sotsiaalpedagoogi või HEV-koordinaatori järelvalve alla. Õpetaja kirjutab lapse-vanemale infoks vastava märkuse Stuudiumi.
3.15 Tunni ajal õpetaja loata kasutatavad kõrvalised vahendid (sh telefonid) võtab õpetaja hoiule ja vormistab vastava akti. Ese toimetatakse direktori/sotsiaalpedagoogi kätte hoiule. Sotsiaalpedagoog/direktor teavitab lapsevanemat kodukorra rikkumisest telefoni teel. Hoiule võetud ese tagastatakse samal päeval pärast õppetunde ainult lapsevanematele.
3.16 Kooli õpilasi tunnustatakse väga hea õppimise ja eeskujuliku või hea käitumise eest ning saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel vastavalt õpilaste tunnustamise korrale (vt Lisa 4).
3.17 Õpiraskuste ennetamiseks või õpiraskustega õpilase toetamiseks rakendatakse tugimeetmeid vastavalt tugimeetmete rakendamise korrale. Tugimeetmete rakendamise eesmärgiks on õpiraskuste ennetamine ja õpiraskustega õpilaste toetamine. Aineõpetaja ja klassijuhataja pädevuses olevad tugimeetmed:
3.18.1 Õpilase õppeprotsessi jälgimine ning arutelu õpilasega probleemide
väljaselgitamiseks. Vajadusel kaasatakse ka lapsevanem. Arutelu tulemusena on võimalik rakendada järgmiseid meetmeid: arenguvestlus, konsultatsioonid, õpiabi, individuaalne õppekava;
3.19 Koolis järgitakse töövihikute soetamise ja realiseerimise korda (vt Lisa 5).

4. ÕPPETÖÖST PUUDUMINE
4.1 Õpilase puudumise põhjuse on lapsevanem kohustatud teatama klassijuhatajale puudumise esimesel päeval hiljemalt kella 10.00. Teavitada saab ka Stuudiumi kaudu, e-posti teel või kantselei telefonil +372 555 34 130.
Õppetööst puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse:
4.1.1 Haigestumine (märge Stuudiumis):
juhul kui õpilane puudub haiguse tõttu 3 või enam järjestikust päeva, esitab lapsevanem, kes vastutab õpilase koolikohustuse täitmise eest, vajadusel lisaks vormikohasele teatisele arsti kirjaliku kinnituse visiidi kohta.
4.1.2 Kodused põhjused (märge Stuudiumis):
4.1.2.1 ette planeeritud põhjuste korral esitatakse nädal aega enne puudumist õppejuhile aineõpetajatega kooskõlastatud taotlus, kui aineõpetaja(d) ei ole andnud nõusolekut puudumiseks, siis lahendavad selle olukorra lapsevanem ja klassijuhataja omavahel;
4.1.2.2 ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli puudumise esimesel päeval hiljemalt kella 12.00.
4.1.2.3 Eriolukorras distantsõppe ajal märgitakse online-tunnis mitteosalenud õpilane puudujaks.
4.1.3 Kooli esindamine/õppekäigul osalemine:
4.1.3.1 Kooli esindamiseks loetakse konkurssidel, võistlustel, olümpiaadidel ja muudel sarnastel üritustel osalemist;
4.1.3.2 Juhtkonna poolt kinnitatud nimekirja alusel kooli esindavad õpilased märgitakse Stuudiumis põhjusega puudujaks.
4.1.3.3 Aineõpetajatel on õigus vabastada kooli esindav õpilane õppeülesannete täitmisest.

5. ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1 Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, aulat, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. Üldjuhul on ruumides nähtaval ruumi kasutamise kord, vajadusel juhend riskide vältimiseks. Ruumide võtmeid väljastatakse kooli töötajatele, kes tagavad ruumi korrashoiu. Ruumide tasuta kasutamiseks õppekavaväliseks tegevuseks esitab õpilane vähemalt 3 päeva varem kirjaliku avalduse kooli direktorile, kes teeb otsuse ja edastab vajadusel info vastava ruumi eest vastutavale isikule.
5.2 Koolikappe rentivad õpilased täidavad koolikappide kasutamise korda (vt Lisa 6);
5.3 Koolis kui akadeemilises asutuses on õpilane puhtalt ja korrektselt riides. Koolis kasutatakse koolivormi vastavalt hetkel kehtivale Järve Kooli Koolivormi statuudile. Tavalistel koolipäevadel kannab õpilane Järve Kooli logoga polosärki ja pusa (värvid valge, sinine ja laimiroheline), pidulikel puhkudel kannab õpilane koos valge pluusiga koolivormi vesti või kardigani. Õpilane ei kanna koolis dressipükse, lühikesi suve-/ranna- pükse, õlapaeltega toppi, nabapluusi, peas mütsi ega kapuutsi. Kui õpilane ei tea, mida tähendab väljend korrektne riietus, pöördub ta selgituse saamiseks klassijuhataja poole.
5.4 Koolis kantakse eakohaseid tervisele ohutuid vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei loeta kehalise kasvatuse tunnis kasutatavaid jalatseid, rannajalatseid ega saapaid.
5.5 Õpilane on tunnis tähelepanelik, töötab kaasa, ei sega teisi. Vastutab oma isiklike asjade eest ning hoiab need enda lähedal.
5.6 Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääks korda. Seinte, uste, akende, toataimede ja kooliinventari määrimisel ning rikkumisel heastab õpilane tekitatud kahju.
5.7 Vanemate õpilaste ülesandeks on olla eeskujuks noorematele õpilastele.
5.8 Koolis einestavad õpilased üldjuhul sööklas. 1.-3. klass võib õpetaja vastutusel süüa puuvilja klassis. Eine eest tasuvad lapsevanemad üks kord kuus kooli arveldusarvele Swedbank`is, a/a EE442200221010405225 vastavalt kehtestatud toitlustamise korrale (vt Lisa 7).
5.9 Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub vastavalt üldtunnustatud käitumisreeglitele, täidab kooli juhtkonna, õpetajate ja koolitöötajate korraldusi.
5.10 Õpilane on kohustatud igaks tunniks kaasa võtma vajalikud õppevahendid. Kui klassil on vaja sarnaseid õppevahendeid, võib õpetaja korraldada nende ühise hankimise.
5.11 Õpetaja koostatud õppematerjalid (tööjuhendid, konspektid, ettekanded, kontrolltööd on õpetaja omand ning nende levitamine ilma õpetajapoolse nõusolekuta on keelatud.
5.12 Kooli kodukorra täitmine on seotud õpilase käitumise hindamisega. Käitumishindega eeskujulik, hea või rahuldav hinnatakse õpilast, kes täidab kooli kodukorra nõudeid. Käitumishindega mitterahuldav hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorra nõudeid.
5.13 Hoolsushindega eeskujulik, hea, rahuldav ja mitterahuldav hinnatakse 1.–9. klassi õpilasi. Hindamisel arvestatakse suhtumist õppetöösse ja kodukorra täitmist.
5.14 Õpilasel on õigus ja kohustus osaleda eriolukorras kooli poolt korraldatud e-õppes ja distantsõppes, täita saadud õppeülesandeid ja saada õpetajate poolt juhendatud õpet.
5.15 . Õpilasel on õigus distantsõppe ajal ära jäänud huviringide tegevuses osaleda vastavalt kooli poolt hiljem korraldatud järeltegevustele.

6. LAPSEVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1 Vanema kohustused koolikohustuse täitmise tagamisel (väljavõte PGS §11) – vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
6.1.1 looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
6.1.2 esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutumisest;
6.1.3 tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
6.1.4 tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
6.1.5 kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linna-valitsus;
6.1.6 pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole või eriarsti konsultat-sioonile;
6.1.7 taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.
6.2 Kui vanem ei täida punkti 6.1 lõikes sätestatud kohustusi, on elukohajärgne valla- või linnavalitsus kohustatud kasutusele võtma vajalikud meetmed lapse õiguste kaitsmiseks.
6.3 Lapsevanemal on kohustus külastada vähemalt 1 kord nädalas Stuudiumi, et jälgida oma lapse õppe- ja kasvatustöö protsessi.

7. RUUMIDE KORRASHOID
7.1 Kõiki kasutusel olevaid õpperuume koristatakse niiskelt kooli personali poolt iga päev. Tualettruume, koridore ning võimlat koristatakse 2 korda päevas või rohkem vastavalt kehtivale olukorrale.
7.2 Koolihoones ega kooli territooriumil ei suitsetata, ei tarbita e-sigaretti, tubakatooteid ega alkoholi, ei mängita hasartmänge.
7.3 Kool rakendab kõiki hügieenialaseid ennetusmeetmeid koolipere tervise turvalisuse säilimiseks. Vajadusel on maskid ja käte desinfitseerimine kohustuslikud kõikidele koolipere liikmetele.

8. EKSKURSIOONID JA ÕPPEKÄIGUD
8.1 Ekskursiooni, matka, õppekäigu ja muu koolivälise ürituse korraldaja-õpetaja peab tagama, et lapsevanemad oleksid üritusele minekust teadlikud ning teataksid ürituse eest vastutavale isikule lapse tervislikust seisundist tulenevast erikohtlemise vajadusest.
Väljaspool koolihoonet toimuvatel üritustel osalejate nimekirjale on vajalik eelnev juhtkonna kirjalik kinnitus vähemalt üks tööpäev enne väljasõitu.
8.2 Tasulised väljasõidud toimuvad lapsevanema nõusolekul. Nendest teavitab lapsevanemat klassijuhataja.
8.3 Õpetaja või klassijuhataja, kes on määratud ekskursiooni, õppekäigu või matka juhiks, viib läbi õpilaste ohutustehnilise instrueerimise ning peab silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilaste vanusest.
8.4 Ekskursioonil, matkal, õppekäigul ja muudel koolivälistel üritustel peab õpilane kinni pidama ohutustehnika ja viisaka käitumise reeglitest ning teadvustama oma vastutust.
8.5 Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase hoones viibimise ajal tema tervise kaitse. Administraator registreerib külalised päevikus kellaajaliselt. Kooli välisuks on 8.15 – 12.00 lukus.
8.6 Kooli administraator võib küsida õpilaselt õpilaspiletit ja kooli külaliselt isikut tõendavat dokumenti.
8.7 Kui õpetaja lahkub koolist erakorralisel põhjusel õppepäeva jooksul, siis teavitab ta kedagi juhtkonnast. Õpilane teavitab lahkudes klassijuhatajat. Klassijuhataja või aineõpetaja annab mõjuval põhjusel koolist lahkuvale õpilasele kaasa tõendi administraatori jaoks.

9. ERIJUHTUMID
9.1 Igast õnnetusest ja hädaolukorrast koolis (pommiähvardus, tulekahju, terrorismiakt jms) tuleb viivitamatult teavitada direktorit, õppejuhti, majandusjuhti või Päästeameti häirekeskust telefonil 112, toimida vastavalt Hädaolukorra lahendamisele Koolis (vt Lisa 8) jälgides seejuures iseenda turvalisust.
9.1.1 Turvalisuse ja koolipere tervise kaitse tagamisel tavapärasest erinevas olukorras lähtub kool eelkõige õpilaste huvidest, konkreetsest juhtumist ja teeb koostööd Terviseametiga.
9.2 Kodukorra rikkumisel rakendatakse õpilasele mõjutusmeetmeid vastavalt mõjutusmeetmete rakendamise korrale (vt Lisa 9). Mõjutusmeetmete rakendamise eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt teistega lugupidavalt käituma ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.
9.3 Väärtegude toimepanemisel Koolis kutsub kool juhtumit lahendama noorsoopolitsei ja teavitab juhtunust lapsevanemat.
9.4 Kool kasutab valvefirma teenuseid koolihoone turvalisuse tagamiseks tööpäeviti kella 22.00 – 6.00 ja nädalavahetuseti. Keeruliste erijuhtumite lahendamise eesmärgil võib kool kasutada hoonesse turvakaalutlustel paigaldatud jälgimisseadmestiku salvestisi.
9.5 Turvakaamerate salvestisi on sõltuvalt olukorrast ja juhtumi sisust lubatud vaadata kooli administraatoril, klassijuhatajal, majandusjuhil, direktoril, õppejuhil, sotsiaalpedagoogil, valvefirma esindajal. Salvestistega tutvunud isiku nimi märgitakse administraatori juures asuvasse registrisse. Salvestisi säilitatakse vastavalt valvefirma tingimustele.

Lisa 1 TUNNIPLAAN
Lisa 2 ÕPPETÖÖ KORRALDUS TALVISEL PERIOODIL
Lisa 3 RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUS 
Lisa 4 ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
Lisa 5 TÖÖVIHIKUTE SOETAMISE JA REALISEERIMISE KORD
Lisa 6 KOOLIKAPPIDE KASUTAMISE KORD(KEHTETU)
Lisa 7  TOITLUSTAMISE KORD (UUENDAMISEL)
Lisa 8 TÖÖTAJATE TEGEVUS ÕPILASTE EVAKUEERIMISEL HÄIREOLUKORRAS
Lisa 9 ÕPILASTE MÕJUTAMISE KORD

Arutatud hoolekogus 14.01.2021
Arutatud õppenõukogus 21.01.2021
Arutatud õpilasesinduses 26.01.2021