Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord 05.märts.2024

KINNITATUD                                                                                          

Kohtla-Järve Järve Kooli

direktori käskkirjaga nr 1-2/24/08

05.märts 2024

 

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE KOOLI KODUKORD

Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 ja 2 alusel.

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

1.1. Kooli kodukord on õpilasi, kooli töötajaid ja õpilaste vanemaid (edaspidi: koolipere) siduv kokkulepe, mis lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest seadustest ja dokumentidest. Lisaks arvestab kooli kodukord üldiste väärtuste ja käitumise heade tavadega. 

1.2. Kodukord reguleerib igapäevast suhtlemist, käitumist ja ühistegevust koolimajas, kooli territooriumil ja kooli korraldatud üritusel, õppekäigul ja õppelaagris ning kooli esindamisel koolivälistel üritustel. 

Kooli territoorium on: 

1.2.1. kooli füüsiline territoorium (koolimaja ja selle ümbrus, sh spordiväljak, kooli-parkla, spordiväljaku ja koolimaja vaheline ala, koolimaja ja heki vaheline ala (Katse tn poolne) ning õppekorpuse tagune ala); 

1.2.2. kooli virtuaalruum (kooli koduleht, kooli õppeinfosüsteem, kooli poolt hallatavad sotsiaalmeedia kontod jne). 

1.3. Kooli kodukord ja sellesse tehtavad muudatused esitatakse enne kehtima hakkamist arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, õpilasesindusele ja hoolekogule. 

1.4. Kodukorra kehtestab direktor. 

 

 1. ÜLDISED PÕHIMÕTTED 

 

2.1. Kohtla-Järve Järve Kooli põhiväärtusteks on: 

 • Ilusa Eesti keele väärtustamine ja selle kasutamine koolisiseses suhtluses või kooli igapäevaelus;
 • Keskkond – õpilase, õpetaja, lapsevanema toetamine; interkultuurilisus; 
 • Suhted – arvestamine, lugupidamine, hoolivus, koostöö; 
 • Aktiivsus – parimate praktikate rakendamine, areng, omanäolisus, ettevõtlikkus; 
 • Meie kooli tunne 

 

Kooli igapäevaelu, õppetöö ja õppetöövälised tegevused toimuvad kooskõlas kooli põhiväärtustega.

 

2.2. Õppetööd puudutava info jagamise koht on kooli poolt valitud veebipõhine õppe-infosüsteem Stuudium (edaspidi õppeinfosüsteem). Täiendavate infokanalitena kasutatakse kooli veebilehte, e-posti, sotsiaalmeedia võrgustikke, kooli infotelereid ja suulist info jagamist koolipere liikmetele. 

2.3. Õpilane ei tohi direktori/õppejuhi/klassijuhataja loata koolimajja kutsuda ega sisse lasta inimesi, kes ei ole koolipere liikmed.

2.4. Kool on haridusasutus. Kohtla-Järve Järve Kooli õpilased ja töötajad riietuvad koolimajas korrektselt ja kannavad vahetusjalanõusid. Üleriided ja väli jalanõud jäetakse garderoobi. Üleriietes ja väli jalanõudes viibimine on lubatud ainult garderoobialal. Vahetusjalanõude puudumisel tuleb koolimajas ringi liikuda jalanõudeta. 

 2.5. Õpilased hoolitsevad oma välimuse eest, on puhtad, kannavad eale ja aastaajale sobivat riietust. Riietuse juures kasutatavad aksessuaarid on tagasihoidlikud ning ei ohusta õpilast ennast ega kaasõpilasi. Vahetusjalatsid on hügieenilised, jala- ja põrandasõbralikud. Kehalise kasvatuse tunnis kannavad õpilased sportimiseks sobivaid jalanõusid. Kehalise kasvatuse tunni riietega ei käida teistes õppetundides. Kooli sümboolikaga riiete kandmine näitab kuuluvust kooliperre. 

Koolis ei kanta:

2.5.1. dresse (dressipüksid ja -pluus on lubatud ainult kehalise kasvatuse tunnis, sport-likel üritustel, matkadel jne); 

2.5.2. silmapaistvalt avara dekolteega ja väga lühikesi pluuse, kleite ning seelikuid (pluus peab katma kõhu ning seelik/kleit peab olema viisaka pikkusega);

2.5.3. katkiseid teksaseid ja muid silmapaistvalt rebenenud riideid; 

2.5.4. peakatteid (k.a kapuutsi, v.a põhjendatud juhtudel, nt. esinemiskostüümid). 

2.6. Aktusel, eksamil, loovtöö või praktilise töö kaitsmisel, kooli esindamisel  ja muul väärikal üritusel kantakse pidulikku riietust.

2.7. Koolipere liikmed, sh külalised peavad silmas viisaka käitumise reegleid ning ei käitu ega tegutse teist isikut häirival või ohtu seadval viisil. 

2.8. Koolimajast või kooli territooriumilt leitud esemed tuleb viia administraatori kätte. 

2.9. Kooli territooriumil ja koolihoones pole lubatud erakonna või poliitilise maailmavaate propageerimine (vt “valimiste hea tava”), samuti ei kanta ega presenteerita rahu- ja inimsusevastaseid kuritegusid õigustavaid sümboleid (vt “sümbolite kasutamine”). 

2.10. Koolipere liige aitab kaasa kooli igapäevaelu sujuvuse tagamisele. 

2.11. Õpilane, tema vanem ning kooli personal ei avalda ühelgi viisil, sh interneti vahendusel (e-kirjad, sotsiaalmeedia jm), kaasõpilaste ja koolitöötajate kohta tegelikkusele mittevastavat, halvustavat või solvavat teavet. Õpilane ei kasuta teise isiku nime ega identiteeti. 

 

 1. KOOLIPÄEVA KORRALDUS 

 

3.1. Koolipäevadel on koolimaja avatud esmaspäevast reedeni kell 7.30 – 21.00 (v.a üritused, taotluse alusel toimuvad tegevused). Koolimaja välisuksed on suletud ning õpilased ja töötajad sisenevad koolihoonesse peauksest. 

3.2. Päevakava kehtestatakse direktori käskkirjaga. Õppetunnid algavad ja lõpevad vastavalt tunniplaanile. 

3.3. Kooli tunniplaan on avalik ning leitav kooli kodulehelt. Koolis toimuvad tunniplaani-välised üritused on märgitud õppeinfosüsteemi ja kooli kodulehe kalendritesse. 

3.4. Juhendatud õpe (ainetund) on esmane õppevorm. Koolis on koolikell.  Ainetunni osapooled jõuavad tundi õigel ajal ning tundi alustab ja lõpetab õpetaja. Varasema tunnist lahkumise korral peab õpilasel olema lapsevanema/klassijuhataja kirjalik luba, mille lapsevanem/klassijuhataja kirjutab aineõpetajale õppeinfosüsteemis. 

3.5. Õpetaja tunnist puudumise või tundi hilinemise korral teavitab õpilane sellest kooli õppejuhti või direktorit. 

3.6. Tundi hilinemine fikseeritakse õppeinfosüsteemis. Kui õpilane hilineb 20 või enam minutit, märgib aineõpetaja õpilasele puudumise (mittepõhjendatav / kooliga mitteseotud puudumine). 

3.7. Mobiiltelefoni ja muid tehnoloogilisi vahendeid võib kasutada tunnis eesmärgi-päraselt aineõpetaja nõusolekul või korraldusel, vastasel juhul on õpetajal õigus need hoiule võtta ja õpilasel kohustus hoiule anda. Hoiule võtt fikseeritakse märkusena õppeinfosüsteemis. Hoiule võetud asjad saab õpilane tunni lõpus kätte õpetajalt (PGS § 58 lg 3 p 6). Õpilane hoiab mobiiltelefoni hääletul režiimil ja tunni ajal koolikotis. Koolis on nutivabad alad. 

3.8. Koolihoonest väljaspool toimuva õppetöö korraldamise, kooli esindamise olüm-piaadidel, võistlustel vms ja õpilaste turvalisuse eest vastutab õppetööd läbiviiv või õpilasi saatev kooli õpetaja/töötaja. Väljaspool koolihoonet toimuv kooli esindamine või väljasõit tuleb hiljemalt 1 tööpäev enne selle toimumist vastavalt kooli e-päevikus asuvale väljasõidulehele direktoriga kooskõlastada. 

 

 1. DISTANTSÕPPE KORRALDUS 

 

4.1. Õppetöö korraldamisel COVID-19 või muu taolise viiruse leviku tingimustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti juhistest. Kui viiruse leviku tingimustes on vaja rakendada distantsõpet, siis selle sätestamist reguleerib “Kohtla-Järve Järve Kooli distantsõppe korraldus ja ONLINE tunnis osalemise reeglid” https://jarve.edu.ee/wp-content/uploads/2023/04/K-Jarve-Jarve-Kooli-distantsoppe-korraldus-ja-ONLINE-tunnis-osalemise-reeglid.pdf

 

 1. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

5.1. Õpilase õigused 

5.1.1. Kohtla-Järve Järve Kooli õpilasel on õigus 

5.1.1.1. osaleda õppetöös; 

5.1.1.2. saada kooli juhtkonnalt, klassijuhatajalt, kooliõelt ja õpetajatelt teavet kooli-korralduse ja hindamise kohta; 

5.1.1.3. saada õppekavas ettenähtu omandamiseks lisatuge; 

5.1.1.4. valida enda huvidele ja võimetele vastavaid valikaineid; 

5.1.1.5. saada esmast meditsiinilist abi; 

5.1.1.6. kasutada kooliõe teenust; 

5.1.1.7. saada karjäärinõustamist; 

5.1.1.8. kandideerida kooli õpilasesindusse ning õpilaste esindajaks kooli hoole-kogusse; 

5.1.1.9. teha õpilasesindusele, kooli juhtkonnale ja/või õpetajatele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse ning õppekavavälise tegevuse kohta; 

5.1.1.10. osaleda kooli huviringide töös ja õppekavavälises tegevuses; 

5.1.1.11. pöörduda õppe- ja kasvatustegevuses ettetulevate vaidlusküsimuste lahendamiseks klassijuhataja ja kooli juhtkonna poole; 

5.1.1.12. olümpiaadi koolivoorus osaleval õpilasel on õigus olla samal päeval õppetööst vabastatud, piirkondlikuks olümpiaadiks või ainealaseks võistluseks valmistuval õpilasel on õigus ühele ja vabariikliku olümpiaadi eel kahele vabale päevale (põhjendatav / kooliga seotud puudumine). 

5.2. Õpilasel on keelatud kasutada ilma direktori/õppejuhi/huvijuhi loata kooli sümboolikat. 

5.3. Õpilase kohustused: 

5.3.1. Kohtla-Järve Järve Kooli õpilane on kohustatud: 

5.3.1.1. hoidma õppeinfosüsteemis korrektseid kontaktandmeid (telefoninumber, e-post, kodune aadress, kodune keel) ning teavitama kooli nende muutumisest (vt punkti 2.2); 

5.3.1.2. osalema õppetöös vastavalt kooli tunniplaanile ja õppekorraldusele (nt loeng, iseseisev töö, projektipäev, õppekäik, e-õppepäev, eksami konsultatsioon, veebitund jm); 

5.3.1.3. täitma õpiülesandeid ning omandama teadmisi ja oskusi vastavalt oma võimetele, pöörduma õpioskuste puudumisel klassijuhataja poole; 

5.3.1.4. tagama tunnis töörahu, mitte segama kaasõpilasi ja õpetajat; 

5.3.1.5. Õppetööst puudumisest teavitab lapsevanem/seaduslik esindaja Stuudiumi kaudu või mõnel muul viisil, millest klassijuhataja on õpilastele ja lastevanematele teada andnud (vt punkt 5.5.1.2 ja punkt 6.5); 

5.3.1.6. lugema vähemalt kaks korda õppepäeva jooksul (enne tunde ja pärast koolipäeva) ning vähemalt koolivaheaja viimasel päeval õppeinfosüsteemi suhtluskeskkonda edastatud sõnumeid ja hoidma end kursis koolis toimuvaga; 

5.3.1.7. käituma viisakalt kaasõpilaste ja täiskasvanutega, austama üldtunnustatud ühiselu reegleid; 

5.3.1.8. järgima tervislikke eluviise; 

5.3.1.9. esindama ennast ja oma kooli väärikalt, mitte kahjustama kooli mainet; 

5.3.1.10. täitma kooli kodukorda ja järgima Eesti Vabariigi seadusi; 

5.3.1.11. täitma mõjutusmeetmeid (p 17) ja kasutama kokkulepitud tugimeetmeid (p 17) (sh määratud konsultatsioone); 

5.3.1.12. suhtuma kooli varasse hoolivalt ja tagastama koolist saadud vahendid õigel ajal. Õpilane (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem) hüvitab koolile teadlikult või hoolimatusest tekitatud materiaalse kahju. 

5.3.2. Õpilane ei valeta, ei kirjuta maha, ei plagieeri ega peta mingil muul viisil. Sellise tegevuse tagajärjed on välja toodud kooli hindamisjuhendis.

5.4. Koolitöötaja õigused ja kohustused: 

5.4.1. Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga. 

5.5. Õpilase vanema/seadusliku esindaja õigused ja kohustused: 

5.5.1. Õpilase vanemal/seaduslikul esindajal on õigus:

5.5.1.1. saada õppeinfosüsteemi kaudu teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppija kasvatustegevust puudutavates küsimustes; 

5.5.1.2. teavitada klassijuhatajat õpilase puudumisest õppeinfosüsteemi kaudu või mõnel muul viisil, millest klassijuhataja on õpilastele ja lastevanematele teada andnud; 

5.5.1.3. teha koolielu korralduse kohta ettepanekuid oma lapse klassijuhatajale, õppejuhile ja koolijuhile; 

5.5.1.4. taotleda haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras oma lapsele koduõppe rakendamist; 

5.5.1.5. otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle; 

5.5.1.6. osaleda lastevanemate koosolekul;

5.5.1.7. olla valitud kooli hoolekogusse; 

5.5.1.8. pöörduda õppe- ja kasvatustegevust puudutavate vaidlusküsimuste lahenda-miseks õpilase klassijuhataja, aineõpetaja või õppejuhi poole. Kõiki osapooli mitte rahuldava tulemuse puhul ka kooli direktori ja hoolekogu poole. 

5.5.2. Õpilase vanemal on kohustus võimaldada ja soodustada õpilase osalemist õppetöös, sealhulgas: 

5.5.2.1. luua oma lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused; 

5.5.2.2. Stuudiumi kasutajakontos hoidma oma kontaktandmed ajakohasena; 

5.5.2.3. tutvuda koolielu korraldavate dokumentidega; 

5.5.2.4. teha kooliga koostööd “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses” ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras; 

5.5.2.5. kasutada meetmeid, mida kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus talle pakub; 

5.5.2.6. pöörduda kooli ettepanekul koolivälise nõustamismeeskonna poole. 

5.6. Pretensiooni esinemisel võtab vanem ühendust kooli kodulehel avaldatud kontaktide kaudu. Õpilase vanem ei esita kooli või kooli personali suhtes pretensioone ja negatiivseid kommentaare ning märkusi meediakanalite kaudu. 

 

 1. ÕPPETÖÖST PUUDUMINE JA SELLEST TEAVITAMISE KORD 

 

6.1. Kohtla-Järve Järve Kooli õpilane osaleb alati õppetöös ega puudu põhjuseta koolist. Põhjuseta puudumine võib tähendada õpilasele olulisi raskusi õppematerjali omandamisel ning õpitulemuste saavutamisel. 

6.2. Õpilase puudumise õppetööst märgib aineõpetaja õppeinfosüsteemi Stuudium päevikusse õppetunni alguses.

 6.3. Õppetööst puudumised, mis on klassijuhataja või lapsevanem ära põhjendanud (näit: kooli esindamine olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel, osavõtt projektitöödest, õppekäikudest, töövarjupäevast), märgitakse õppeinfosüsteemi Stuudiumi päevikus rohelise märkega „P“ (põhjendatav / kooliga seotud puudumine). Märke tegemise aluseks on vastutava õpetaja eelnevalt edastatud info Stuudiumi kalendrisse. Põhjendamata puudumised punased

6.5. Ette teada olev puudumine tuleb märkida õppeinfosüsteemis (kodukord p 5.3.1.5 p 5.5.1.2). 

6.6. Pikaajalise vabastuse kohta füüsilisest tegevusest kehalise kasvatuse tunnis peab vanem/seaduslik esindaja esitama tõendi aineõpetajale vabastuse kehtivusaja alguses. Vabastuse saanud õpilane osaleb õppetöös ja täidab õpiülesandeid, mille õpetaja on talle tunni alguses andnud (õpetaja määrab ka õpiülesannete täitmise koha). 

6.7. Kui õpilane peab õppetöö ajal koolist mõjuval põhjusel lahkuma, on ta kohustatud sellest teavitama klassijuhatajat. Kui see ei ole võimalik, siis aineõpetajat. Koolipäeva jooksul haigestumise korral teeb koju saatmise otsuse kooliõde/klassijuhataja.

6.8. Õpilane vastutab ise õppetööst puudumise ajal käsitletud õppematerjali omandamise eest, lähtudes tunnikirjelduses toodud tegevustest ja juhistest. Õpilasel on võimalus kasutada konsultatsioonitunde. 

6.9. Iga trimestri lõpus teevad sotsiaalpedagoogid puudumiste kokkuvõtte, mille esitavad kooli juhile. Õpilase suhtes võidakse rakendada kodukorras loetletud mõjutusmeetmeid. 

6.10. Õppekäigud on õppetöö osa. Õppekäigul osalemine on õpilasele kohustuslik. Õppekäiku saatvate täiskasvanute arv sõltub õpilaste arvust. 

6.11. Kool ega kooli töötajad ei korralda väljasõite (huvireise, ekskursioone jmt), millel ei ole õppetööga seotud eesmärke. 

6.12. Enam kui kolme järjestikuse koolipäeva pikkuseks puudumiseks sõlmib õpilane kirjaliku kokkuleppe klassijuhataja ja aineõpetajatega õpiülesannete saamiseks. 

 

 1. ÕPILASE JA VANEMATE TEAVITAMINE 

 

7.1. Õpilasele kohalduv päevakava tehakse õpilastele ja nende vanematele teatavaks kooli õppeinfosüsteemi ja veebilehe kaudu. 

7.2. Hindamise põhimõtteid kirjeldatakse kooli õppekavas ja hindamisjuhendis. 

7.3. Kool teavitab õpilast ja tema vanemat/seaduslikku esindajat õpitulemustest õppeinfosüsteemi kaudu. 

7.4. Õpilasel on õigus saada aineõpetajalt täiendavat teavet oma trimestri hinnete kohta 10 tööpäeva jooksul pärast hinde väljapanemist. 

7.5. Õpilase vanemal on õigus saada soovi korral teavet oma lapse hinnete kohta klassijuhatajalt või aineõpetajalt e-kirja või õppeinfosüsteemi sõnumi teel. 

7.6. Arenguvestlused toimuvad koolis “Kohtla-Järve Järve Kooli arenguvestluste läbiviimise kord” alusel. Õpilasele on arenguvestlusel osalemine kohustuslik. 

 

 1. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD 

 

8.1. Kohtla-Järve Järve Koolis on kasutusel õpilaspilet, mis tõendab, et õpilane õpib Järve koolis. 

8.2. Õpilase seaduslik esindaja esitab õpilaspileti saamiseks taotluse portaalis MINUKOOL https://www.minukool.ee/taotlejale/kaardid/opilaspilet/ (Koolisüsteemide OÜ) lisades õpilase elektroonilise portreefoto. 

8.3. Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm on kehtestatud 13.08.2010. a haridus- ja teadusministri määrusega nr 42 “Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”. 

8.4. Õpilaspilet väljastatakse kehtivusajaga kolm aastat. 

8.5. Õpilaspileti kadumisest või purunemisest tuleb teavitada viivitamatult klassijuhatajat. Õpilaspilet suletakse ja täisealise õpilase või alaealise õpilase vanema/seadusliku esindaja kirjaliku taotluse (Stuudiumis on vastav taotlusvorm) alusel väljastatakse duplikaat. 

8.6. Õpilaspilet kuulub koolile ning on väljastatud konkreetsele õpilasele. Õpilaspiletit on keelatud anda teistele kasutada. Leitud õpilaspilet tuleb tuua kooli klassijuhatajale või administraatorile.

 8.7. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või vanem/seaduslik esindaja kohustatud tagastama õpilaspileti koolile.

 8.8. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast väljastatakse talle dokumendid pärast ringkäigulehe täitmist, sh õpilaspileti tagastamist. 

8.9. Kool korraldab kehtetute õpilaspiletite hävitamise. 

 

 1. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE 

 

9.1. Õpilasi tunnustatakse “Kohtla-Järve Järve Kooli tunnustamise kord” alusel (vt Lisa 2).

 

 1. PILDI- JA VIDEOMATERJALIDE AVALIKUSTAMINE 

 

10.1. Kooli kodulehel ei avaldata õpilaste nimekirju (v.a vilistlaste nimekirju) ega klassipilte. 

10.2. Õpilaste saavutusi konkurssidel, olümpiaadidel, võistlustel kajastatakse kooli kodulehel (Cooli lehes), kooli sotsiaalvõrgustikes, koolisiseses infokanalis (siseteler, õppeinfosüsteem, uudiskiri). 

10.3. Kajastatavad andmed: nimi, klass, saavutatud koht, konkursi andmed, pildimater-jal (selle olemasolul). 

10.4. Koolis toimuvaid üritusi ja sündmuseid kajastatakse kooli kodulehel, kooli sotsiaalmeedia lehtedel ja/või koolisisestes infokanalites. 

10.5. Kooli tellitud fotograaf/videograaf, kes pildi/videomaterjale koolile kooli reklaami ajaloo säilitamise eesmärgil teeb, pildistab/filmib avalikult, mistõttu isikul, kes ei soovi pildile/videomaterjalidele jääda, on võimalus kaamera ette jäämisest ise hoiduda. 

10.6. Nõusoleku pildi- ja videomaterjali avaldamiseks annab lapsevanem õpilase kooli sisseastumisel nõusolekulehe täitmisega. 

10.7. Kui alaealise õpilase vanem ei ole nõus, et tema lapsest pilti/videomaterjali tehakse, on vanemal kohustus oma last sellest selgelt informeerida ning teda instrueerida, et laps kaamera ette jäämisest hoiduks. Kui õpilane ei ole nõus, et temast foto- ja/või videomaterjali tehakse, on õpilasel kohustus kaamera ette jäämisest hoiduda. 

10.8. Õigus esinejana üritustel või osatäitjana koolivideodes osaleda on vaid pildi/videomaterjalide avaldamisega nõus oleval õpilasel (vanema nõusolekut omaval alaealisel õpilasel). Reeglist kinnipidamise eest vastutab alaealise õpilase vanem. 

10.9. Üritusel pildile jäänud isikul (või alaealise lapse puhul tema vanemal) on õigus paluda avaldatud pilt kooli kodulehelt ja kooli sotsiaalmeedia lehelt eemaldada, kirjutades vastavasisulise teate koos viitega pildi asukohale kooli üldmeilile (kool@jarve.edu.ee). 

10.10. Tunni filmimine, pildistamine ning salvestiste/fotode jagamine ja levitamine, ei ole lubatud. 

10.11. Kooliüritustel lapsevanemate poolt pildistatud/filmitud materjale, kuhu on peale jäänud ka teised lapsed, võib kasutada vaid isiklikul otstarbel ja neid pole lubatud edasi jagada (sh sotsiaalmeedias).

 

 1. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE 

 

11.1. Kooli hoones ja territooriumil on videovalve. 

11.2. Videovalvet võib kasutada Kohtla-Järve Järve Kooli hoone, territooriumi ja territooriumile paigaldatud vara kaitseks ning territooriumil viibivate isikute ja vara kasutajate turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning korrarikkumise menetlemisel asitõendite väljaselgitamiseks. 

11.3. Juurdepääsuõigus videovalve salvestistele on kooli direktori poolt volitatud isikutel. Arvestades konkreetse juhtumi asjaolusid, otsustab direktor vajaduse salvestiste ülevaatamiseks ning kooli personali ja õiguskaitseorganite esindajate kaasamise. 

11.4. Salvestise vaatamine fikseeritakse (vaatamise põhjus, vaatamise otsustaja, aeg, millal vaadatakse, ja periood, mida vaadatakse, ning vaatajate nimed ja allkirjad) salvestusseadme päevikusse, mis asub seadme juures. 

11.5. Videovalve salvestisi säilitatakse kuni 6 kuud. 

 

 1. VAIMSE JA FÜÜSILISE TURVALISUSE TAGAMINE, JUHTUMIST TEAVITAMISE JA SELLE LAHENDAMISE KORD 

 

12.1. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamise eest kannavad hoolt kõik koolipere liikmed. 

12.2. Vaimset või füüsilist turvalisust (edaspidi turvalisust) ohustavaks olukorraks loetakse vaimset ja füüsilist vägivalda, kübervägivalda, kriisi, terviseriket, traumat ja muud olukorda, kus on ohus koolipere liikme või liikmete vaimne või füüsiline heaolu. 

12.3. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks: 

12.3.1. on keelatud kaasinimeste suhtes vaimse ja füüsilise vägivalla kasutamine; 

12.3.2. on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine ning nende avaldamine ilma kohalolijate nõusolekuta; 

12.3.3. ei ole soovitatav väärisesemete, raha jm jätmine garderoobi ega mujale kooli ruumidesse (kool ei vastuta kaduma läinud esemete eest); 

12.3.4. õpilane hoiab oma kapi lukus. Kui õpilane on kapi võtme kaotanud, pöördub ta majandusjuhi poole ning õpilasel tuleb hüvitada kaotatud kapi võtme asendamise kulu. 

12.4. Õpilaste, koolitöötajate, külaliste ja/või kooli vara turvalisust ohustavast olukorrast teavitab sündmuse pealtnägija/sündmuses osaleja viivitamatult koolitöötajat. Direktor või tema poolt volitatud isik teavitab vajadusel nimetatud olukorrast õpilase vanemat, vastavat ametiasutust ja/või korrakaitseorganit ning kutsub vajadusel kohale arstiabi. 

12.5. Kooli territooriumil, hoones, õppekäikudel ning kooliüritustel on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained: 

12.5.1. relv relvaseaduse tähenduses; 

12.5.2. lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses; 

12.5.3. aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks (sh narkootilised ained, alkohoolsed joogid jne); 

12.5.4. kofeiini sisaldavad ergutusjoogid (energiajoogid); 

12.5.5. kõik erinevad tubakatooted, tubakalaadsed tooted, nikotiinitooted, e-sigaretid; 

12.5.6. muu ese või aine, mida kasutatakse (või mida võib kasutada) õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks või võõra asja kahjustamiseks (nt pipragaas). 

12.6. Kui kooli töötajal tekib põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on punktides 12.5.1 – 12.5.6 nimetatud esemeid või aineid, võtab kooli töötaja kasutusele meetmed vahetu või vahetult eesseisva ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid. 

12.7. Keelatud esemete äravõtmisel kasutatavad meetmed on: 

12.7.1. õpilase esemete läbivaatus, kui on alust arvata, et tema valduses on keelatud esemeid ning ta ei ole nõus neid vabatahtlikult loovutama; 

12.7.2. esemete ja ainete, mis on keelatud või millega võib seada ohtu enda või teiste turvalisuse või mis on kohandatud vara rikkumiseks või hävitamiseks, kooli hoiulevõtmine; 

12.8. Läbivaatuse objektiks on õpilasega kaasas olevad esemed (nt riided, pinal, kott, taskud jne) või tema kasutuses olevad esemed (lukustatav kapp jm), veendumaks, et õpilase valduses ei ole keelatud esemeid või aineid. 

12.9. Hoiulevõetud esemete ja ainete kohta koostab direktor või tema volitatud isik viivitamatult protokolli, kuhu kantakse: 

12.9.1. protokolli koostamise aeg ja koht; 

12.9.2. protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi; 

12.9.3. selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kellelt ese või aine ära võeti; 

12.9.4. äravõetud esemete või ainete loetelu, hulk ning äravõtmise põhjus; 

12.9.5. hoiulevõtmise viis; 

12.9.6. protokolli koostaja allkiri; 

12.9.7. õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta. 

12.10. Kooli poolt hoiule võetud esemed hoiustatakse ja need tagastatakse õpilase vanemale või antakse üle politseile. Kui hoiule võetud eseme kasutus tsiviilkäibes on piiratud või keelatud, teavitab kooli personal sellest politseid. 

 

 1. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMINE 

 

13.1. Tulekahju korral tegutsemine on kirjeldatud kooli „Tulekahju korral tegutsemise plaanis“, mida klassijuhatajad tutvustavad kõigile õpilastele allkirja vastu ning mis on avaldatud kooli õppeinfosüsteemis. 

 

 1. HÄDAOLUKORRAS TEGUTSEMINE 

 

14.1. Hädaolukorras tegutsemine on kirjeldatud dokumendis „Hädaolukorras tegutsemise plaan (HOLP)”. 

 

 1. KOOLI VARA JA RUUMIDE KASUTAMISE KORD 

 

15.1. Koolipere hoiab kooli vara ning kasutab seda heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt, selle rikkumise või kahjustamise pealtnägija fikseerib olukorra kirjalikult ning teavitab juhtunust kooli juhtkonda või majandusjuhatajat, kutsub rikkuja korrale. Vara rikkuja on kohustatud koolile korvama tekkinud materiaalse kahju. 

15.2.Õpilane tagastab tema kasutuses olnud tehnilised vahendid ettenähtud ajaks ja kohta. 

15.3. Kooli arvutiklassis täidab õpilane “Järve kooli arvutiklassi kasutamise korda” (Lisa 3.1). 

15.4.Loodusainete laboriklassides, tehnoloogia klassis, käsitöö ja savi klassis  täidab õpilane nende ruumide kasutamise erinõudeid.

15.5. Õpilasel ja koolitöötajal on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordivahendeid, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta. Osapoolte vaheline kokkulepe võib olla kirjalik või suuline, sõltuvalt kasutamise ajast ja eesmärgist. Kokkuleppe vormi ja info, kelle poole pöörduda, saab õpilane klassijuhatajalt. 

15.6. Ruumide ja vahendite heakorra ning otstarbeka kasutamise eest vastutab ürituse korraldaja. 

15.7.Ruumide või vahendite rikkumise või hävinemise korral on koolil õigus nõuda ürituse korraldajalt tekkinud materiaalse kahju korvamist ja ürituse korraldajal on kohustus koolile korvata tekkinud materiaalne kahju. 

15.8.Õpilasel on õppevahendite hoidmiseks võimalik tasuta kasutada koolikappi, sõlmides koolikapi kasutamise lepingu. Koolis asuvate koolikappide kasutamise kord on reguleeritud koolikapi kasutamise lepingus. 

15.9. Kooli töötajate autode parkimine toimub kooli parklas. Jalgrataste hoidmiseks on koolimaja sisehoovis jalgrattahoidla. 

 

 1. INFOSÜSTEEMIDE KASUTAMINE 

 

16.1. Infosüsteemide kasutamine koolis toimub vastavalt “Kohtla-Järve Järve Kooli infotehnoloogia eeskirjale”. 

16.2. Arvutiklassi ja seadmete kasutamine toimub vastavalt “ Kohtla-Järve Järve Kooli infotehnoloogia eeskirja“ 

 

 1. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE JA NENDEST TEAVITAMISE KORD 

 

17.1. Õpilase heaolu tagamiseks ja edasijõudmise toetamiseks rakendatakse järgnevaid tugimeetmeid. 

17.1.1. Klassijuhataja viib õpilasega vähemalt üks kord õppeaasta jooksul läbi arenguvestluse. Arenguvestluse eesmärgiks on õpilase positiivsete arengueelduste märkamine ja edasiste arengueesmärkide seadmine koostöös aineõpetajatega ja lapsevanemaga järgnevaks õppeperioodiks. Vestluse tulemused fikseeritakse õppeinfosüsteemis. Arenguvestluste läbiviimine toimub vastavalt korrale “Kohtla-Järve Järve Kooli arenguvestluste läbiviimise kord”. 

17.1.2. Õpilase individuaalne nõustamine dokumenteeritakse, vajadusel osalevad nõustamises perekond ja aineõpetajad. Nõustamise eesmärk on parandada kohanemis-, käitumis- ja/või õpiprobleemidega õpilase õpitulemusi, tõsta õpimotivatsiooni, kor-rigeerida käitumisprobleeme. Kui õpilase koolipoolne nõustamine ei ole viinud soovitud tulemuseni, kaasab HEV-koordinaator vajadusel koostöös lapsevanemaga koolivälised tugispetsialistid ja organisatsioonid ning korraldab koostööd õpilase huvidest lähtuvalt. Võrgustikutööd korraldab ja juhib HEV-koordinaator. 

17.1.3. Vajadusel koostatakse, rakendatakse individuaalne õppekava (IÕK) ja hinnatakse õppeprotsessi regulaarselt (vastavalt kehtivale korrale “IÕK rakendamise kord”). Hariduslike erivajadustega õpilasele (sh ka andekad õpilased) koostatakse vastavalt vajadusele individuaalne õppekava (IÕK) lähtuvalt seaduses loetletud tingimustele (PGS §18). Individuaalse õppekava rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga. 

17.2. Iga koolipere liige märkab kodukorra rikkumist, ebatsensuursete väljendite kasutamist ning ebasobivat käitumist ja reageerib sellele. 

17.3. Kodukorda mittetäitva õpilase suhtes võib lisaks rakendada üht või enamat järgnevat mõjutusmeedet (vastavalt PGS § 58): 

17.3.1. kirjalik märkus õppeinfosüsteemis; 

17.3.2. õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine ühe või mitme koolitöötaja (klassijuhataja/aineõpetaja/õppejuhi/HEV-koordinaatori/sotsiaalpedagoogi/ direktori) osalusel; 

17.3.3. õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine lapsevanema/seadusliku esinda-jaga; 

17.3.4. õpilase käitumise dokumenteeritav arutamine õppenõukogus; 

17.3.5. kirjalik noomitus (käskkiri); 

17.3.6. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida aineõpetaja määratud kohas (sotsiaalpedagoogi juures) ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused; 

17.3.7. ajutine keeld võtta osa õppekavavälistest tegevustest koolis; 

17.3.8. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

17.4. Punktides 17.3.2 – 17.3.8 kirjeldatud tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitab klassijuhataja/juhtkonna liige lapsevanemat/ õpilase seaduslikku esindajat kirjalikult õppeinfosüsteemi kaudu esimesel võimalusel. 

17.5. Mõjutusmeetmete kasutamisel rakendatakse paralleelselt õpilase käitumise tagamaade väljaselgitamiseks tugimeetmeid. 

17.6. Probleemid ja arusaamatused lahendatakse samal tasandil, millel need tekkisid, näiteks õpilane-õpetaja. Kui eesmärki ei saavutata, arutatakse probleemi järgmisel tasandil, s.t kooli juhtkonnas, õppenõukogus või hoolekogus. 

Lisa 1 TUNNIPLAAN
Lisa 2 ÕPPETÖÖ KORRALDUS TALVISEL PERIOODIL
Lisa 3 RAAMATUKOGU TÖÖKORRALDUS 
Lisa 4 ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD
Lisa 5 TÖÖVIHIKUTE SOETAMISE JA REALISEERIMISE KORD
Lisa 6 KOOLIKAPPIDE KASUTAMISE KORD(KEHTETU)
Lisa 7  TOITLUSTAMISE KORD (UUENDAMISEL)
Lisa 8 TÖÖTAJATE TEGEVUS ÕPILASTE EVAKUEERIMISEL HÄIREOLUKORRAS
Lisa 9 ÕPILASTE MÕJUTAMISE KORD

Õpilasesinduse arvamus protokollis nr 1-8/24/06, 14.02.2024

Hoolekogu arvamus protokollis nr 1-5/24/1, 15.02.2024