Kohtla-Järve Järve Kooli õpilasesinduse põhimäärus

KINNITATUD
Kohtla-Järve Järve Kooli direktori
kk nr 1.1-3/11
17.09.2019

 

Õpilasesinduse põhimääruse üldsätted

 1. Kohtla –Järve Järve Kooli (edaspidi kool) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
 2. ÕE teostamiseks valib õpilaskond ÕE, kes esindab õpilaskonda koolisisestes ja – välistes suhetes.
 3. ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  ÕE ülesanded
 4. ÕE ülesandeks on:
  1. õpilaste huvide organiseeritud väljendamine ja kaitsmine;
  2. õppetöö organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine, seistes hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
  3. õpilaste tunni- ja koolivälist tegevuse aktiviseerimine;
  4. kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
  5. õpilaste vastutuse tõstmine kooli ees ja nende teadvustamine kooli huvide kollektiivse kaitsmise vajalikkusest;
  6. väljaspool kooli õpilastasandil oma kooli esindamine.
   ÕE õigused ja kohustused
 5. Oma ülesannete täitmiseks on ÕE-l õigus:
  1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse organiseerimisel; ÕE võib teha ettepanekuid või avaldada oma arvamust õppeprotsessi ja õppemetoodika parandamiseks või muutmiseks.
  2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
  3. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
  4. luua sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
  5. algatada üritusi ja korraldada neid kooli juhtkonna nõusolekul järgides oma tegevuses koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid;
  6. läbi viia küsitlusi ja analüüsida selle tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
  7. kasutada, arvestades kooli kodukorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse eesmärkide saavutamiseks;
  8. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada kooli poolt abi oma eesmärkide saavutamiseks.

 

ÕE sisekorraldus ja juhtimine

 1. ÕE-sse kuulub: igast põhikooli (II-III kooliaste) klassist kaks klassi poolt volitatud hääleõiguslikku esindajat, kes valitakse kolmanda trimestri eelviimasel nädalal ja nimekirjad esitatakse huvijuhile või direktori või arendus-või huvijuhi poolt volitatud isikule Stuudiumisse või kirjalikult taasesitatavas vormis nädala jooksul.
  1. ÕE liikme volitused kestavad ühe õppeaasta jooksul;
  2. ÕE liikme volitused katkevad ennetähtaegselt tema lahkumisega koolist või teda
   volitanud klassi otsusega;
  3. ÕE liikmel on õigus:
   1. osaleda ÕE töös ja tegevuses;
   2. teha ettepanekuid ÕE arendamiseks ja tõhustamiseks;
   3. pöörduda arupärimisega Juhatuse poole;
   4. saada ÕE abi ja toetust oma õiguste kaitsel ja ürituste ning projektide organiseerimisel;
   5. esindada ÕE vastava(te) volituse(te) alusel; 6.4. ÕE liikmel on kohustus:
   6. osaleda ÕE töös ja tegevuses;
   7. järgida ÕE otsuseid ja põhimäärust;
   8. täita endale võetud kohustusi;
   9. informeerida oma klassi ÕE koosolekute otsustest;
   10. osaleda ÕE koosolekutel. Põhjendatud puudumise korral tuleb teavitada
    Juhatuse liiget vähemalt üks päev ette suuliselt või Stuudiumis kirja teel;
   11. olla oma käitumiselt eeskujuks teistele õpilastele.
  4. ÕE liige arvatakse välja õpilasesindusest, kui:
   1. liikme tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele;
   2. liige ei täida talle määratud ülesandeid.
  5. Kui ÕE liige arvatakse välja õpilasesindusest, siis klass peab valima uue ÕE liikme.
 2. ÕE korralised koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda õppeveerandi jooksul: 7.1. ÕE infokoosolekud toimuvad igal koolinädalal õppeaasta algul kokkulepitud ajal;
  7.2. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul. Esimese koosoleku kutsub kokku ja organiseerib eelneva õppeaasta kolmanda trimestri lõpus valitud õpilasesinduse liige, kellele on selleks volituse andnud direktor või arendus- ja huvijuht.
  8. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest, Juhatus või kooli juhtkond.
  9. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
  10. ÕE koosoleku pädevuses on:
  10.1. ÕE Juhatuse liikmete valimine ja ametist vabastamine;
  10.2. ÕE liikmete aruannete kuulamine ja hinnangu andmine nende tegevusele;
  10.3. ettepanekute tegemine ürituste korraldamiseks ja muude koolieluga seotud küsimuste lahendamiseks;
  10.4. valida ÕE esindaja õppenõukogu või hoolekogu koosolekule;
  10.5. moodustada töörühmi ja määrata nende juhid, kinnitada projektijuhid;
  10.6. peatada ÕE liikme volitused kui viimane on korduvalt puudunud ÕE koosolekutelt põhjuseta või ette teatamata. Samuti juhul kui ÕE liige pole ühe õppeaasta jooksul silmapaistnud aktiivse tegevusega;
  10.7. põhimääruse muutmine.
  11. ÕE koosolek võtab vastu otsused kohalolijate lihthäälteenamusega. Igal ÕE liikmel on üks hääl.
  12. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, v.a. juhul kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest esindajatest.
  13. ÕE koosolekud protokollitakse ja otsused formuleeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja koosoleku sekretär.

14. Koosoleku läbiviija otsustab Juhatus vastavalt koosoleku teemale.

 

Juhatus

 1. ÕE tööd koordineerib Juhatus.
 2. Juhatuse valib Õpilasesindus demokraatliku hääletamise teel üheks aastaks. Õpilasesinduse juhtkonna liikmete valimine toimub kolmanda trimestri viimase nädala jooksul, mille kutsub kokku volitatud liige. Kõik Õpilasesinduse liikmed saavad esitada oma kandidatuuri juhatuse liikmeteks ja igal Õpilasesinduse liikmel on 5 häält. Enamus hääli saanud liikmed osutuvad valituks.
 3. Juhatusse kuulub 5 õpilast (2. ja 3. kooliastmest).
 4. Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda ja asendada teise ÕE liikmega, kui seda soovib vähemalt 1⁄2 ÕE liikmetest.
 5. Juhatus valib oma liikmete hulgast presidendi, asepresidendi, sekretäri ja juhtkonna kaks liiget. Valimine toimub eraldi koosolekuna, kus kogunevad eelnevalt valitud viis
  juhtkonna liiget. Valimised toimuvad samuti hääletusega, mil iga liige saab hääletada vaid ühe kandidaadi poolt. Kandidatuuri esitanud liige osutub valituks juhul, kui selle poolt on 3/4 juhtkonna liikmetest. 
 6. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1x kuus.
 7. Juhatuse ülesandeks on:
  1. esindada kooli õpilasi teiste koolide, linna ning vabariigi õpilasorganisatsioonides;
  2. viia ellu ÕE otsuseid;
  3. esindada ÕE kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
  4. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi;
  5. korjanduse teel, samuti annetatud ja kooli poolt ürituste jms. läbiviimiseks eraldatud rahaliste ja mitterahaliste vahendite kasutamise otsustamine;
  6. muude kohustuste täitmine ja õiguste kasutamine, mis on kooskõlas käesoleva põhimääruse eesmärkidega ja kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetega ja kehtiva seadusandlusega.
 8. Igal Juhatuse liikmel on üks hääl.
 9. Juhatuse otsus on pädev, kui sellel on vähemalt 3 liikme nõusolek.
 10. Juhatuse koosoleku kutsub kokku õpilasesinduse president, asepresident või kaks Juhatuse liiget samaaegselt. Juhatuse erakorralist koosolekut on õigus kokku kutsuda ka kooli juhtkonnal näidates ära arutamisele tuleva küsimuse.
 11. Juhatuse koosolekuid juhib ÕE president, tema puudumisel asepresident.

 

ÕE president

 1. Presidendi ülesanneteks on:
  1. juhtida ÕE tegevust, samuti Juhatuse tööd;
  2. kutsuda kokku ÕE koosolekuid;
  3. õpilaskonna esindamine aktustel ja vastuvõttudel.
 2. Presidendi ülesandeid täidab viimase äraolekul asepresident. President võib Juhatust esindama määrata ka mõne teise antud asjas kompetentsema ÕE liikme.
 3. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku ÕE-le võib teha Juhatus, kui:
  1. President ei ole võimeline ÕE tööd juhtima oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse vms põhjusel;
  2. Presidendi tegevus ei vasta ÕE või kooli põhimäärusele või ta ei täida või rikub ÕE volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi.
   Põhimääruse kehtestamine ja muutmine
 4. ÕE tegevuse aluseks on käesolev põhimäärus, mille on heaks kiitnud ÕE koosolek lihthäälte enamusega, kooli hoolekogu ning mis on kinnitatud koolidirektori käskkirjaga.
 5. Parandusettepanekuid võivad põhimäärusesse algatada õpilasesinduse kõik liikmed, koolidirektor ja hoolekogu.
 6. Parandusettepanekud vaatab läbi ja otsustab põhimääruse muutmise ÕE koosolek.
 7. Parandusettepanekud kiidab heaks hoolekogu koosolek ning kinnitab koolidirektor käskkirjaga.