Esimesse klassi vastuvõtmiseks on vajalik avaldus ja meelespea

 1. Avaldus kooli nimele
 2. Sisseastuja isikut tõendav dokument
 3. Vanema või eestkostjaisikut tõendava dokumendi koopia, kui avaldus pole digitaalselt allkirjastatud
 4. Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul või perearsti tõend (10.septembriks)
 5. Nõusolekuleht isikuandmete töötlemiseks
 6. Koolivalmiduskaart

KINNITATUD Kohtla-Järve Järve Kooli direktori 28.02.2023  käskkirjaga nr 1-2/23/10

 1. Üldsätted
  1. Kohtla – Järve Järve Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõigetest 1, 5 ja 6 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010. a määruses nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” sätestatud korrast.
  2. Õpilastevastuvõtmistkorraldabkoolivastuvõtukomisjon,milletöökorraja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
  3. Vastuvõtutingimusi ja -korda ei muudeta 1. märtsist järgneva õppeaasta alguseni.
  4. Kord ja õpilaste vastuvõtmise ajakava avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. märtsiks.
 2. Vastuvõtu tingimused
  1. Kooli vastuvõtmise eelduseks on:
   1. vanema või lapse seadusliku esindaja avaldus;
   2. vaba õppijakoht.
  2. Kool võtab õpilasi vastu vanema avalduse ja vaba õppijakoha olemasolul. Juhul, kui koolile on avalduste esitamise perioodi lõpuks laekunud avaldusi klassikomplekti kohta rohkem kui klassis on vabu õppijakohti, siis võetakse kooli vastuvõtmisel arvesse õpilase eesti keeles õppimise võimet, mida hinnatakse katsel.
  3. Õppeaasta jooksul võetakse õpilasi vastu vaid vabade kohtade olemasolul vastavalt korraga kehtestatud sisseastumise tingimustele ja korrale.
  4. Paberkandjal avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis või e-posti aadressil: kool@jarve.edu.ee digitaalselt allkirjastatult.
 3. Sisseastumise korraldus.
  1. Pärast õpilaste vastuvõtmise ajakavas märgitud avalduste esitamise perioodi lõppu võrdleb vastuvõtukomisjon esitatud avalduste arvu koolis olevate vabade õppijakohtadega.
  2. Juhul, kui avaldusi laekub sama palju või vähem kui avalduses märgitud klassis on vabu õppijakohti, siis saadetakse vastuvõtukomisjoni ettepanekul vanemale avalduses märgitud e-postile kutse õpilase õppima asumiseks hiljemalt 10 tööpäeva pärast avalduste esitamise perioodi lõppu.
  3. Juhul, kui avaldusi laekub avalduses märgitud klassi rohkem kui klassis on vabu õppijakohti, saadetakse vastuvõtukomisjoni otsusega kõigile klassi kandideerivate õpilaste vanematele avalduses märgitud e-postile kutse õpilase eesti keeles õppimise võime hindamiseks katsega. I kooliastmes on katse osaks vestlus, II-III kooliastmes on katse suuline ja kirjalik.
   1. Kutses märgitakse katse toimumisaeg ja asukoht.
   2. Mõjuva põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on katset võimalik teha muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab vanem pöörduma enne planeeritud katse aega kooli õppejuhi poole. Õppejuht teavitab otsusest uue aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul vanema avalduses märgitud e-posti aadressile. Kui õpilane ja vanem ei ilmu katsele loetakse seda kandideerimisest loobumiseks.
   3. Katsel osalevad õpilane, vanem ja vähemalt kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.
   4. Katsele tulles võtavad vanem ja õpilane kaasa oma isikut tõendavad dokumendid.
   5. Katse viiakse läbi eesti keeles.
   6. 1. klassi õppima asuda soovivate õpilaste katsel hinnatakse õpilase eesti keele oskust järgmistes valdkondades:
    1. Keelekasutus: hääldamine, sõnavara, grammatika;
    2. Suhtlemine: jutustamine ja kuulamine;
    3. Lugemine ja kirjutamine.
   7. 2.-9. klassi õppima asuda soovivate õpilaste katsel hinnatakse eesti keele oskust järgmistes valdkondades:
    1. I kooliastmes:
     1. suulist keelekasutust, s.o kõnelemist ja kuulamist,
     2. lugemist, s.o lugemistehnikat, teksti mõistmist ja vabalugemist,
     3. kirjutamist, s.o kirjatehnikat, õigekirja ja kirjalikku tekstiloomet.
    2. II ja III kooliastmes:
     1. suulist ja kirjalikku suhtlust,
     2. tekstiloomet,
     3. tekstide õigekeelsust
   8. Katsel on võimalik koguda maksimaalselt 120 punkti, iga valdkonna eest kuni 40 punkti.
   9. Katse tulemusel moodustub õpilaste katse tulemustest pingerida. Vaba õppijakoha ja õpilaste katse tulemuste pingerea alusel ning vastuvõtukomisjoni ettepanekul saadetakse vanemale avalduses märgitud e-postile kutse õpilase õppima asumiseks.
  4. Vanem peab kinnitama kutses määratud kuupäevaks õpilase õppima asumise saates selleks kinnituse e-posti aadressil kool@jarve.edu.ee . Tähtaegselt õppima asumise kinnitamata jätmine loetakse automaatselt kutse tagasilükkamiseks. Ootenimekirjas olevale õpilasele pakutakse kooli õppima asumist, kui kutse saanute hulgas on loobujaid.
  5. Ootenimekirja jäänud õpilaste, kes kutset kooli õppima asuda ei saa, vanemaid teavitatakse avalduses märgitud e-posti aadressil kandideerimise lõppemisest hiljemalt 20. augustiks.
 4. Õpilaste vastuvõtmine esimesse klassi 
  1. Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse kooli kantseleis vanema kirjaliku ankeedi alusel (Lisa 1) või Stuudiumi rakenduse sisseastumine.ee kaudu, alates eelmise kalendriaasta 1. novembrist kuni järgmise kalendriaasta 1. maini. Vastuvõetute nimekiri kinnitatakse 1. juunil.
   3
  2. Esimesse klassi võetakse vastu koolikohustuslikus eas laps, kes saab jooksva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks.
  3. Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ja vanema avalduse alusel võetakse vastu laps, kes saab hiljemalt esimese kooliaasta 31. detsembriks 7-aastaseks.
  4. Õpetajal/koolil on õigus soovitada lapsevanemal taotleda kooliväliselt nõustamismeeskonnalt koolikohustuse edasilükkamist, kui laps ei ole kooliküps.
  5. Kooli 1. klassi astuvatele õpilastele ja nende vanematele korraldatakse koolieelse õppeaasta novembris infopäev/kohtumine, mille toimumisest teavitatakse avalikkust kooli kodulehel ja kohalikus ajalehes. Kooli vastuvõtmise kinnitab kooli direktor.
  6. Tähtaegselt 1.11-30.04 avalduse esitanud lapsevanematele tehakse otsus teatavaks 1. juuniks.
  7. Esimesse klassi vastuvõtmiseks tuleb esitada:
   1. taotlus kooli nimele (ankeet on kättesaadav kooli kodulehel);
   2. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
   3. vanema või eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia, kui avaldus pole digitaalselt allkirjastatud;
   4. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul või perearsti tõend (10. septembriks);
   5. nõusolekuleht isikuandmete töötlemiseks (Lisa 2);
   6. koolivalmiduskaart selle olemasolul.
 5. Õpilaste vastuvõtmine 2.- 9. klassi
  1. Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada:
   1. ankeet kooli nimele (Lisa 3 – kättesaadav kooli kodulehel või kantseleis);
   2. sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus);
   3. vanema või eestkostja isikut tõendava dokumendi koopia;
   4. sisseastuja tervisekaart selle olemasolul;
   5. eelmise kooli kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
   6. eelmise kooli klassitunnistus/õpinguraamat perioodihinnetega;
   7. eelmise kooli kinnitatud väljavõte jooksvate hinnete kohta;
   8. nõusolekuleht isikuandmete töötlemiseks;
  2. Üldjuhul jätkab õpilane õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu oli üle viidud.
  3. Erandjuhtudel määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust.
  4. Põhikooli õpilasel, kes lisaks eelpool nimetatud dokumentidele esitab koolivälise nõustamismeeskonna otsuse õppekava muutmise kohta, võimaldatakse õppida Koolis lihtsustatud õppekava alusel, lihtsustatud õppes.
 6. Välismaal õpingud läbinud sisseastuja vastuvõtmine
  1. Sisseastuja, kes on eelnevalt õpingud läbinud välisriigis, lisab avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
  2. Sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või – tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  3. kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  4. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine põhikoolis toimub vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi määruses sätestatule.
  6. Klassi, kus õpilane jätkab, otsustab õppenõukogu lähtudes õpilase oskustest ja tasemest.
 7. Õpilase vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord
  1. Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga.
  2. Kooli 1.-9. klassi õpilaste vanemaid teavitatakse otsusest hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.
 8. Otsuste vaidlustamine
  1. Õpilaste vastuvõtmise erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.
  2. Vaide vastuvõtukomisjoni otsuse peale võib esitada 30 päeva jooksul otsuse teadasaamisest
 9. Vastuvõtmise korra muutmine

Käesolevat korda muudetakse kooskõlastatult kooli pidaja ja hoolekoguga vastavalt vajadusele.

Kooskõlastatud kooli hoolekoguga 22.02.2023

Kooskõlastatud Haridus-ja Teadusministeeriumiga 28.02.202