Järve kooli valikained

Kohtla-Järve Järve kool käivitas sel õppeaastal valikainete süsteemi ehk kooliastmete tunnijaotusplaanides on toodud lisaks riikliku õppekava kohustuslikele tundidele valikainetunnid. Õpilaste valikute hõlbustamiseks tulevikus, nende huvide ja võimete väljaselgitamiseks ja arendamiseks on kool võimaldanud valikainete baasil 2.-7. ja 9.klassides valida erinevate valikainete seast endale huvipakkuvamaid. Seega ühes õppeaastas saab õpilane valida 2 valikainet. Valimine toimub õppeaasta esimesel nädalal (valitakse endale sobiv aine õppeaasta I poolaastaks) ja talvel (valitakse endale huvipakkuv aine õppeaasta II poolaastaks). Koos õpivad 2.-3.klassi, 4.-6. klassi ning 7. ja 9. klassi õpilased ehk siis valikained on klassiülesed. Valikaineid ei ole hindelised, vaid on arvestuslikud. Valikained toetavad läbivate teemade taotlusi.

II poolaastal valivad kõik õpilased uue valikaine

I kooliaste

2.-3.klass

Saksa keel

Valikaine on mõeldud huvi tekitamiseks saksa kultuuri ja keele õppimise vastu. Neile, kes soovivad mänguliselt õppida saksa keelt. Kasutame laule, liisusalme, riime, mängime toredaid keelemänge. Tähtsal kohal on näitvahendid. Teeme tutvust saksa tähestikuga, numbritega, sõnavaraga erinevatel teemadel.

2.-3.klass

Näitering

Laps õpib ennast vabamalt väljendama sõna, laulu, tantsu ja pantomiimi kaudu. Läbi saab mängida erinevaid rolle. Hea võimalus mängida läbi erinevaid käitumissituatsioone (VEPA, KIVA). Liisusalmid, sõnamängud, luuletused – kõike seda saame praktiseerida. Näiteringis saab tutvustada erinevaid elukutseid teatris, joonistada ja valmistada dekoratsioone.

2.-3.klass

Inglise keel

Ettevalmistuskursus ametlikule inglise keele õppele 3. klassis. Õpilased saavad esimese kokkupuute inglise keelega nende vanusele sobivas vormis: mängude, laulude, jõukohaste tegevuste abil. Lapsed õpivad esmaseid suhtlemissituatsioone.

2.-3.klass

Vene keel (emakeelena)

Valikaines vene keel emakeelena  arendavad õpilased oma lugemistehnikat õpetaja juhendamisel, suulist kõnet vene folkloori põhjal (vanasõnad, mõistatused, jne.). Õppimine toimub mängulises vormis: laulud, sõnamängud.

2.-3.klass

Loovustund

Eesmärgiks on läbi loova tegevuse:


  • arendada kujutlusvõimet ja loovust;

  • arendada keskendumist ja tähelepanu koondamise oskust;

  • aidata mõista, et koostegutsemine ja -töötamine on loomulik viis õppida.


See aine sobib sulle, kui armastad joonistada, meisterdada, värvida, voolida ja muu sellisega tegeleda.

2.-3.klass

Rahatarkus

Koostöö Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusega (mentorlus, temaatiliste materjalide ja mängude laenutamine). Eesmärk on tutvustada õpilastele rahatarkust mängude ja loovate tegevuste kaudu, suunates õpilasi mõtlema ja arutlema. Loovustundides kasutatakse mänge ja materjale (sh videomaterjalid), mis on arendavad ja annaks võimaluse teha meeskonnatööd. Loovustunnis teeb õpilane tutvust rahatarkuse mõistetega, seostab ainetundides õpitud rahateemalisi ülesandeid reaalsete eluliste tegevustega (ettevalmistus koolilaadal toodete valmistamiseks, realiseerimiseks ja tulude-kulude arvestamiseks), õpib raha teemal kaasa mõtlema ja arutlema.

2.-3.klass

Lugemispesa „Sajajalgne“

Eesmärgiks on läbi mänguliste tegevuste arendada lugemist ja arusaamist ning tuua lapsed taas raamatuid lugema .
Lugemispesas tutvume eriliiki raamatutega, erinevate kirjanikega, loeme ette huvitavaid raamatuid, räägime millest raamatus oli juttu, kuulame kuuldemänge. Kuuldu ja loetu kohta mängime sõnamänge, viktoriine, milleks kasutame digivahendeid, lahendame ristsõnu. Valikkursuse lõpuks on igal õpilasel joonistatud plakat loetud raamatute kohta.

II kooliaste

4.-6.klass

Programmeerimise alused

Targad seadmed teevad inimese töö kergemaks ja arvutid aitavad rutiinseid tegevusi lihtsamaks muuta.
Kursus “Programmeerimise alused” on õpilastele, kellel huvi programmeerimise valdkonna vastu ja kes tahab omandada programmide ja algoritmide koostamise ning probleemide lahendamise baasoskused programmjuhtimisega süsteemide abil.
Kursuste raames õpivad õpilased programmeerimise loogikat ja keeled.

4.-6.klass

Eesti elusloodus

Vaatleme taimi ja putukaid kooli- ja koduümbruses ning katsume neid ka määrata. Tutvume Eesti elusloodusega teoorias ja praktikas õppekäikudel, kasutades Internetti, tehes puulehtede herbaariumi. Juttu tuleb ka ravimtaimedest. Saab liikuda õues ja õppida kasutama taime- ning putukamäärajaid.

4.-6.klass

Kunstiajalugu

Kunstiajalugu nagu ajalugu on aine, mida tavaliselt õpetatakse loenguformaadis. Võib – olla loenguformaat ei ole kõige parem viis valikainete jaoks, sest see väsitab lapsi. Pärast tundi laps võib veel asju õppida, aga pigem mängulisel viisil. Joonistamisega võib tegeleda mänguliselt ja paralleelselt uurida kunstiajalugu. Seda võib tegelikult teha samal ajal, kusjuures kaasaegsetele lastele selline formaat sobib ka, kuna see pole saladus, et kaasaegsed lapsed tegelevad mitme asjaga paralleelselt. Võib- olla see ongi tänapäeva omapära. “Kunstiajalugu ja kirjandus läbi praktika on just mõeldud niimoodi, et laps tegeleb mitme asjaga korraga, aga samal ajal ta tegeleb ühe asjaga ehk loominguga.

4.-6.klass

Lugemisring

Lugemisringis tutvume erinevate raamatutega. Teeme kooslugemisi, mis toetab õpilase keelelist arengut. Lugeda võime nii kohustuslikku kirjandust kui ka koos vabalt valitud raamtuid, mis pakuvad õpilastele huvi. 

4.-6.klass

Ukraina rahva käsitöö

See valikaine on pühendatud just ukraina rahva erinevate käsitöövõtete õppimisele ja nende rakendamisele. Tunnis saab kududa, õmmelda, joonistada rahvamustreid, tikkida jne. Muuseas see valikaine pakub teoreetilist osa ukraina rahva kultuuri ja ajaloo õppimisel. See valikaine sobib samuti kõigile meie Järve Kooli õpilastele, kuna see aine soodustab erinevate traditsioonide lõimumist.

4.-6.klass

Rahatarkus

Hei, ettevõtlik 4.-6. klassi õpilane! Kas sulle meeldib raha? Kas sa tead, mis on aktsia, säästmine, omahind, eelarve, laen või bilanss? Just seda kõike saamegi üheskoos avastada, et teada saada, kuidas teha rahaga tarku otsuseid ning uurime, kuidas maagiliselt ühest eurost mitu teha!

4.-6.klass

Liikumine

Valikaine eesmärgiks on äratada eakohasel ja võimetele sobival viisil huvi sportimise vastu ja tekitada heaolutunne liikumisest. Mitmekülgsete tegevuste (hüppamine, jooksmine, ronimine, pallimängud, liikumismängud, takistusrajad jms) kaudu saavad lapsed tunnis aktiivselt liikuda. Arendatakse lapse füüsilisi võimeid, koordinatsiooni, vastupidavust, osavust ja kiirust.

Valikaine annab lapsele võimaluse leida endale meelisala, ergutab lapsi viibima rohkem värskes õhus, tekitab järjepideva liikumisharjumuse ning paneb aluse liikuvale eluviisile.

4.-6.klass

Inglise keel

English through Communication – Antud valikaine on mõeldud õpilaste keeleoskuse parandamiseks, rõhutades tõhusat ja sisukat suhtlust. Praktiliste harjutuste, arutelude, rollimängude ja koostöötegevuste kombinatsiooni abil tugevdavad õpilased oma keeleoskust, omandades samal ajal suhtlusstrateegiatest sügavama arusaama. Valikaine lõpuks on õpilased lihvinud oma keeleoskust, suurendanud enesekindlust inglise keele kasutamise vastu erinevatel eesmärkidel ja saanud väärtuslikke teadmisi tõhusatest suhtlustehnikatest erinevates olukordades.

III kooliaste

7.-9.klass

Inseneeria ja tootmine

Kursuse käigus saavad õpilased ülevaate tänapäevastest moodsatest tootmisprotsessidest ja – tehnoloogiatest. Õpivad ette valmistama digitaalseid töötlusfaile arvjuhitavatele seadmetele. Valmistavad ideest toote.

7.-9.klass

Huvitav matemaatika 1

Lisateemad koolimatemaatikale: kuldlõige, fraktaal jt. Matemaatika paradoksid ja katsed. Huvitavad ülesanded matemaatika võistlustest: Nuputa , Känguru, Virumaa võistlus ja olümpiaad. Matemaatikavõistlused Eestis. Matemaatikaajaloo tähtsamad sündmused. Kuulsad matemaatikud. Saadud tarkus aitab palju paremini aru saada matemaatikast, pakub rõõmu nuputamisest ja avastamisest. Eriti on oodatud õpilased, kes soovivad sellel õppeaastal osaleda matemaatikavõistlustel.

9.klass

Huvitav matemaatika 2

Teeme ettevalmistusi matemaatika lõpueksamiks. Õpime lahendama tekstülesandeid, saame aru funktsioonidest ja võrranditest. Tuletame meelde statistikat ja tõenäosusteooriat. Kordame geomeetria valemeid. Lahendame varasemad eksamid 100 %-le tulemusele. Targem on alustada varem!

7.-9.klass

Ökoloogia praktika

Ökoloogia praktikum aine seisneb praktilises looduse tundma õppimises (kooliümbruse puud, taimed), herbaariumi tegemine. Erinevad katsed (nt hallitusseente elutegevus, preparaatide valmistamine, mikroskoopimine jne), liikide tundma õppimine, looduskaitsealused liigid Eestis, säästev areng.

7.-9.klass

Rahatarkus

Finantskirjaoskus hõlmab põhiliste finantsoskuste tundma õppimist, sh eelarve koostamine ja järgimine, säästmine, pangandus, laenude majandamine, investeerimine ja palju muud. Need teadmised aitavad paremini mõista ka keerukamaid teemasid, nagu näiteks maksundus, aktsiad ja pensioniks valmistumine. Finantskirjaoskus aitab langetada paremaid finantsotsuseid ning mõista, kuidas finantsmaailm toimib. 
Õpilastele tuleks enne finantsvastutuse võtmist õpetada raha majandamise põhitõdesid. Saadaolevate eelarvestamis-, investeerimis- ja muude finantstoodete tundma õppimine aitab neil teha oma tuleviku suhtes mõistlikke otsuseid.

7.-9.klass

Ukraina rahvatants

Valikaine on mõeldud kõigile meie kooli õpilastele. Ukraina rahva omapärased ja temperamentsed tantsud peavad innustama ja tutvustama õpilasi ukraina kultuuri ja ajalooga. Samas mõned ukraina rahvatantsud nagu näiteks Hopakk, on hoogsad ja soodustavad sportlikku tegevust. Ukraina rahvatants valikainena ei ole lihtsalt tantsimine, sellega kaasneb kostüümide valmistamine ja Ukraina kultuuriga tutvumine.

7.-9.klass

Minifirma

Tagaotsitavad: 7.-9. klassi õpilased, kes tahavad proovida oma kätt firma loomisel. Minifirma on parim võimalus harjutada ettevõtte loomist riskivabas keskkonnas ja teenida iseseisvalt raha! Parim on see, et teha võib pea ükskõik mida – käsitöökommidest ökoloogiliste õhupuhastajateni või hoopis pakkuda mõnda teenust!

7.-9.klass

Sportlikus kehas tugev vaim

Tegemist on sportliku valikaine ainekavaga, kus käsitleme spordiala nimega crossfit. Eestis tuntakse seda ka nimede all crosstraining või funktsionaalne treening.
Mis asi see crossfit siis õigupoolest on? Tegemist on üle maailma levinud elustiiliga, mis koosneb teadlikust tervislikust toitumisest, teadlikust treeningust ja kokkuhoidvast sportlikust kommuuni elust. Treeningud on väga mitmekülgsed ja kunagi ei tea, mis sind trennis ees ootab. Eesmärk on testida sinu vaimset ja füüsilist võimekust.
Ainekava käigus saame teada:
– milline peaks olema tervisliku elu toetav toidulaud
– kuidas koostada 60 min. kestev tõhus ja lühikese ajaga tulemusi andev treeningkava
– miks on oluline teineteise toetamine.

7.-9.klass

Süvendatud kordamine eesti keele eksamiks

Õppeaine eesmärk on põhjalikult korrata põhikoolis õpitut, kinnistada teadmisi ning harjutada eksamiks. Aine raames õpib õpilane teksti töötlema ja arendab nii suulist kui ka kirjalikku eneseväljendusoskust. Õpe toimub praktiliste ülesannete kaudu.