Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakavad

Kooli pikapäevarühm (PPR) on üldjuhul moodustatud 1. klassi õpilastest, aluseks lapsevanemate sooviavaldused. PPR-s pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. PPR-a õpilased saavad koolis süüa einet.

 

 Pikapäevarühma eesmärgid: 

 • laste sihipärane tegutsemine koolimajas; 
 • pärast õppetööd lõõgastavate tegevuste pakkumine;
 • õpilaste suunamine kodutööde tegemisele ja vajaduse korral abistamine;
 • iseseisvate tööharjumuste kujundamine;
 • koolikaaslastega heade suhete loomine ja hoidmine;
 • turvalise koolikeskkonna loomine pärast tundide lõppu. 

Pikapäevarühma töökorra alused: 

 • PPR toimub igal koolipäeval kell 12.30 – 15.30; 
 • PPR-s osalemiseks ning eine soovimiseks esitab lapsevanem koolile vastava avalduse;
 • PPR-a tegevus koosneb koduste õpiülesannete täitmisest, puhkusest vabas õhus ja huvitegevusest;
 • PPR-s osalev õpilane sööb koolis einet;
 • PPR-a õpilase rühmast lahkumise kohta peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis/ teavitus Stuudiumis või lapsevanem teavitab PPR kasvatajat telefoni teel;
 • PPR-a õpilane teavitab PPR-a kasvatajat oma kojuminekust. 

Pikapäevarühma päevakava: 

12.30 õpilaste kogunemine klassiruumi 102; 

12.50 ringitegevus, puhkus ja mängud vabas õhus/koolimajas (vastavalt ilmastikuoludele); 

13.25 pikapäevarühma eine; 

13.55 – 15.30 ringitegevus, puhkus ja mängud vabas õhus/koolimajas (vastavalt ilmastikuoludele). 

Pikapäevarühma reeglid

 • Oleme üksteise vastu viisakad ja sõbralikud. 
 • Käitume lugupidamise ja austusega kõigi õpetajate, kasvatajate, kooli töötajate, teiste õpilaste ja nende vanemate vastu.
 • Pikapäevarühma tuleb õpilane kohe peale tundide/huviringide lõppu.
 • Saabudes tervitame PPR kasvatajat ja rühmakaaslasi.
 • Pikapäevarühmas räägime vaikse häälega, klassis/koolis ei ole lubatud joosta.
 • Sööma läheme koos kell 13.25 – 13.50.
 • Õpime ja teeme klassis koduseid ülesandeid. Vajadusel PPR kasvataja juhendab ja abistab.
 • Huviringidesse, raamatukokku või mujale klassist välja minekust tuleb alati PPR kasvatajale teada anda.
 • Riiete, kooli- ning mänguasjade eest vastutab õpilane ise. Asju hoiame kotis või korralikult laua peal.
 • Tahvlile kirjutamine on lubatud ainult PPR kasvataja loal.
 • PPR kasvataja laua pealt ja sahtlitest ei tohi ilma loata asju võtta.
 • Pärast õppimist võib mängida telefoni– või teisi elektroonilisi mänge, kuid ainult ilma helita ja kokkuleppel PPR kasvatajaga.
 • Kõiki (laua)mänge ning abivahendeid tuleb hästi hoida ja alati pärast kasutamist omale kohale tagasi panna.
 • Pikapäevarühma klassis õpilastel söömine ja joomine ei ole lubatud v.a PPR kasvataja loal.
 • Enne kojuminekut tuleb kasutatud asjad ja töövahendid tagasi panna, korrastada oma tegevuskoht ja tool tõsta laua alla.
 • Kojuminekust tuleb PPR kasvatajale alati teada anda. Rühmast tohib õpilane lahkuda tavapärasest varem vaid juhul, kui lapsevanem on jätnud selle kohta kirjaliku või suulise teate PPR kasvatajale.
 • Õpilase ebaviisakast käitumisest ja pikapäevarühma reeglite rikkumisest teavitab PPR kasvataja õpilase lapsevanemat ja klassijuhatajat. 

Pikapäevarühmas on kõigil parem, kui oleme rõõmsad, abivalmid, heatahtlikud ja tähelepanelikud!